info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
گنجینه نکات مهم

حقوقی

نویسنده: ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
داوری-جلسه دهم

عنوان:قرار نامه داوری

نکته 1.اولین مورد در تنظیم قرارنامه ی داوری،تصمیم گیری برای مقر داوری هست،شروع داوری که از تاریخ ابلاغ مشخص شد.مقر داوری در داوری داخلی،حس خاصی ایجاد نمی کند؛زیرا،ایران است و به عنوان مثال؛داوری تهران رسیدگی می...

نویسنده: زهرا اکبری پویانی،کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
نکات ثبت۶

نکته اول: منظور از نوعیت ملک، یکی از حالات طلق،وقف،ثلث،طلق و وقف،طلق با عرصه وقف و......میباشد.

نکته دوم: منظور از کاربری مال غیر منقول کارکردی است که برای آن در نظر گرفته شده است. مانند کاربری کشاورزی،مسکونی،تجاری،آموزشی و....

نکته...

نویسنده: زهرا اکبری پویانی،کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
نکات ثبت-5

نکته اول: به هرنوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد سند نامیده می شود. سند ممکن است سند رسمی یا

عادی باشد.

نکته دوم: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا...

نویسنده: امینه خراسانی، وکیل پایه یک دادگستری
مبحث قراردادها- 6و7

نکته 1) بعد از مقدمه نوبت به تعریف مفاهیم میرسد.در این قسمت علاوه بر تعاریف واژگان، توانایی های طرفین را هم بیان میکنیم.فایده این قسمت در قرارداد این است که از توضیحات مکرر درمتن قرارداد جلوگیری میشود.

نکته...

نویسنده: امینه خراسانی، وکیل پایه یک دادگستری
مبحث قراردادها-شماره 8و9

نکته1) مبلغ قرارداد به دو صورت است؛1-مقطوع ، یک قلم یا lump sum 2-متغیر، شناور یا floating

در صورتی که مبلغ قرارداد به صورت شناور باشد و مالی به صورت اقساطی فروخته شود و طرفین قسط اخر را به انضمام...

نویسنده: روابط عمومی
مبحث قراردادها-13
نکته1) حتما تراضی شود اگر برای یکی از طرفین خیاری ایجاد شد و قبل از اعمال آن،رفع ضرر شد، آیا همچنان خیار

باقی ست یا خیر.چون این موضوع در بین حقوقدانان محل اختلاف است و بهتر است در قرارداد تعیین...

نویسنده: امینه خراسانی، وکیل پایه یک دادگستری
مبحث قراردادها-12

نکته1) سلب آثار اصلی و انگیزه های نوعی اصلی در عقد بدون اینکه جزئی شوند(برای مدت متعارف باشند) شرط باطل

و مبطل است.

نکته2) سلب آثار اصلی عقد برای مدت متعارف، شرط و عقد صحیح است.

نکته3) سلب آثار فرعی عقد...

نویسنده: امینه خراسانی، وکیل پایه یک دادگستری
مبحث قراردادها- 11

نکته1) در قسمت شروط  در مورد مسئولیت میتوان به 4 نوع تراضی کرد:

1-شرط ضمان یا مسئولیت مطلق:در این نوع ضمان، نباید ماده فورس ماژور گنجانده شود.زیرا فورس ماژور هیچ تاثیری بر مسئولیت متعهد ندارد.

2-شرط عدم مسئولیت یا عدم...

نویسنده: امینه خراسانی، وکیل پایه یک دادگستری
مبحث قراردادها – 10

نکته1) بعد از مدت، شروط قرارداد را مینویسیم. میتوانیم در این قسمت، تعهدات را هم بگنجانیم یا در ماده دیگری ذکر

کنیم. در صورتی که عنوان را شروط و تعهدات انتخاب کردیم، تعهدات طرف اول، تعهدات طرف دوم و طرفین

را جدا...

نویسنده: فاطمه نقدعلی زاده، وکیل پایه یک دادگستری
نکاتی درباره چک - 2

نکته ۱)

راه کار مطالبه چک:

چک را به بانک محال علیه اریه می کنیم وگواهی عدم پرداخت می گیریم از این لحظه اعتراض نکول (پروتست) اتفاق افتاده و امکان مطالبه و اقدامات قضایی فراهم خواهد شد .

نکته۲)

راهکار قانونی و قضایی برای...

نویسنده: فاطمه نقدعلی زاده، وکیل پایه یک دادگستری
نکاتی درباره چک- 1
نکته۱)

راهکار دیگر مطالبه چک در دعوای مطالبه وجه چک خسارت تاخیر تادیه و سایر متفرعات خسارت وارده ناشی از دادرسی مثل هزینه دادرسی را میتوان مطالبه نمود. هزینه دادرسی در مرحله بدوی ۳/۵درصد و مالی است. چک عین نیست و...

نویسنده: نرجس میرزامحمدی، وکیل پایه یک دادگستری
نکات دستور موقت (3)
1- در جایی که موضوع دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه صالح در دعوای اصلی است، درخواست به دادگاهی تقدیم می شود که موضوع دستور موقت در حوزه آن دادگاه قرار دارد.

2- جهات و مصادیق دستور موقت:

الف)...