کارگاه های آموزشی تخصصی کوتاه‌مدت
....... کد کارگاه عنوان کارگاه مدرس جمع ساعت حوزه تخصصی شهریه (تومان) .......
....... 80 آشنایی با قراردادهای هوشمند دکتر میترا ضرابی 4 قراردادها 160,000 .......
....... 81 اصول تنظیم قراردادهای داخلی(1) دکتر میترا ضرابی 4 قراردادها 160,000 .......
....... 82 اصول تنظیم قراردادهای داخلی(2) دکتر میترا ضرابی 4 قراردادها 160,000 .......
....... 83 اصول تنظیم قراردادهای بین¬المللی(1) دکتر میترا ضرابی 4 قراردادها 160,000 .......
....... 84 اصول تنظیم قراردادهای بین¬المللی(2) دکتر میترا ضرابی 4 قراردادها 160,000 .......
....... 85 اصول تنظیم قراردادهای پیمانکاری دکتر میترا ضرابی 4 قراردادها 160,000 .......
....... 86 پیش¬بینی و کنترل ریسک¬های قراردادی دکتر میترا ضرابی 4 قراردادها 160,000 .......
....... 87 داوری در قراردادها(1) دکتر میترا ضرابی 4 قراردادها 160,000 .......
....... 88 داوری در قراردادها(2) دکتر میترا ضرابی 4 قراردادها 160,000 .......
....... 89 نکات کلیدی تنظیم قراردادها دکتر نگار عقیقی 4 قراردادها 160,000 .......
....... 90 قراردادهای EPC دکتر نگار عقیقی 4 قراردادها 160,000 .......
....... 91 نکات کلیدی قراردادها به زبان انگلیسی دکتر نگار عقیقی 4 قراردادها 160,000 .......
....... 92 عوارض قانونی قراردادها دکتر نگار عقیقی 4 قراردادها 160,000 .......
....... 93 تشریح مبانی پیمان دکتر حسین تقی¬ملا 4 قراردادها 160,000 .......
....... 94 فسخ و خاتمه پیمان دکتر حسین تقی¬ملا 4 قراردادها 160,000 .......
....... 95 دعاوی بیع(1) محمد شمس اشراق 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 96 دعاوی بیع(2) محمد شمس اشراق 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 97 دعاوی اجاره محمد شمس اشراق 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 98 دعاوی راجع به تخلیه و خلع ید محمد شمس اشراق 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 99 دعاوی راجع به اموال غیرمنقول محمد شمس اشراق 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 100 دعاوی شرکتهای تجاری محمد شمس اشراق 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 101 دعاوی ورشکستگی محمد شمس اشراق 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 102 دعاوی چک محمد شمس اشراق 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 103 دعاوی خانوادگی محمد شمس اشراق 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 104 دعاوی امور حسبی محمد شمس اشراق 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 105 اجرای احکام مدنی محمد شمس اشراق 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 106 دعاوی طاری دکتر علی صابری 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 107 کاربرد سند در مقام دعوی و دفاع دکتر حسن فضلی 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 108 طرق اعتراض به تصمیم¬های دادگاه عمومی حقوقی دکتر حسن فضلی 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 109 قلمرو نظارت دادگاه بر داوری داخلی دکتر حسن فضلی 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 110 اعاده دادرسی در نظام حقوقی و رویه قضایی ایران دکتر حسن فضلی 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 111 واخواهی و اعتراض ثالث در رویه قضایی دکتر حسن فضلی 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 112 ایرادات در دعاوی حقوقی دکتر حسن فضلی 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 113 جهات نقض دادنامه در دعاوی مدنی دکتر حسن فضلی 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 114 آئین دادرسی کاربردی در اقامه دعوی و دفاع دکتر حسن فضلی 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 115 داوری داخلی دکتر محمدمهدی توکلی 4 داوری 160,000 .......
....... 116 اجرای رأی داوری دکتر محمدمهدی توکلی 4 داوری 160,000 .......
....... 117 ابطال رأی داور دکتر حسن فضلی 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 118 تکنیکهای دفاع حرفه‌ای(1) دکتر امیرعباس بزرگمهر 4 مهارت 160,000 .......
....... 119 تکنیکهای دفاع حرفه‌ای(2) دکتر امیرعباس بزرگمهر 4 مهارت 160,000 .......
....... 120 تکنیکهای دفاع حرفه‌ای(3) دکتر امیرعباس بزرگمهر 4 مهارت 160,000 .......
....... 121 تکنیکهای دفاع حرفه‌ای(4) دکتر امیرعباس بزرگمهر 4 مهارت 160,000 .......
....... 122 تکنیکهای دفاع حرفه‌ای(5) دکتر امیرعباس بزرگمهر 4 مهارت 160,000 .......
....... 123 آداب حرفه ای دکتر رضا ایازی 4 مهارت 160,000 .......
....... 124 آئین نگارش حقوقی دکتر رضا ایازی 4 مهارت 160,000 .......
....... 125 ماده 37 قانون تأمین اجتماعی حسین زنجانی 4 تأمین اجتماعی 160,000 .......
....... 126 نحوه اعتراض کارفرمایان در قانون تأمین اجتماعی حسین زنجانی 4 تأمین اجتماعی 160,000 .......
....... 127 قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده 38 حسین زنجانی 4 تأمین اجتماعی 160,000 .......
....... 128 بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی حسین زنجانی 4 تأمین اجتماعی 160,000 .......
....... 129 کمیسیون ماده 100 شهرداری دکتر سیدمحسن بهشتیان 4 شهرداری‌ها 160,000 .......
....... 130 تملک اراضی توسط شهرداری‌ها دکتر سیدمحسن بهشتیان 4 شهرداری‌ها 160,000 .......
....... 131 دعاوی اسناد تجاری دکتر محمدمهدی توکلی 4 بانکی و اسناد تجاری 160,000 .......
....... 132 نوآوری قانون جدید صدور چک دکتر محمدمهدی توکلی 4 بانکی و اسناد تجاری 160,000 .......
....... 133 آشنایی با تنظیم اسناد رسمی محمد فرجی 4 ثبت اسناد 160,000 .......
....... 134 آئین اعتراض به اجرای مفاد اسناد رسمی دکتر حسن فضلی 4 دعاوی عمومی 160,000 .......
....... 135 آشنایی با حقوق مالیاتی دکتر سنجر فخری 4 مالیات 160,000 .......
....... 136 آشنایی با آئین دادرسی مالیاتی دکتر سنجر فخری 4 مالیات 160,000 .......
....... 137 حقوق شرکت‌های تجاری دکتر سنجر فخری 4 شرکت‌ها 160,000 .......
....... 138 بررسی آراء قضایی در مالکیت معنوی فرزانه گوشه 4 مالکیت فکری 160,000 .......
....... 139 جرائم نقض مالکیت صنعتی فرزانه گوشه 4 مالکیت فکری 160,000 .......
....... 140 قراردادهای نقل و انتقال علامت تجاری فرزانه گوشه 4 مالکیت فکری 160,000 .......
....... 141 داوری در دعاوی بیمه فرشید پورکاویان 4 بیمه بازرگانی 160,000 .......
....... 142 بیمه شخص ثالث فرشید پورکاویان 4 بیمه بازرگانی 160,000 .......
....... 143 دفاع موثر از متهم(1) دکتر علیرضا نوبهاری تهرانی 4 کیفری 160,000 .......
....... 144 دفاع موثر از متهم(2) دکتر علیرضا نوبهاری تهرانی 4 کیفری 160,000 .......
....... 145 صلاحیت مراجع کیفری دکتر علیرضا نوبهاری تهرانی 4 کیفری 160,000 .......
....... 146 طرق اعتراض به آراء مراجع قضایی دکتر علیرضا نوبهاری تهرانی 4 کیفری 160,000 .......
....... 147 حقوق متهم در آئین دادرسی کیفری دکتر علیرضا نوبهاری تهرانی 4 کیفری 160,000 .......
....... 148 ادله اثبات دعوای کیفری دکتر علیرضا نوبهاری تهرانی 4 کیفری 160,000 .......
....... 149 اجرای احکام کیفری دکتر علیرضا نوبهاری تهرانی 4 کیفری 160,000 .......
....... 150 جعل دکتر بابک فرهی 4 کیفری 160,000 .......
....... 151 کلاهبرداری دکتر بابک فرهی 4 کیفری 160,000 .......
....... 152 خیانت در امانت دکتر بابک فرهی 4 کیفری 160,000 .......
....... 153 قوانین و مقررات راجع به اصناف رضا ستارزاده هاشمی 4 اصناف 160,000 .......
....... 154 قوانین و مقررات راجع به تعزیرات حکومتی رضا ستارزاده هاشمی 4 تعزیرات حکومتی 160,000 .......
....... 155 مسئولیت مدنی و دادخواهی گروهی دکتر علی صابری 4 مسئولیت مدنی 160,000 .......
....... 156 آشنایی با قراردادهای بالادستی دکتر داود زارع 4 نفت و گاز 160,000 .......
....... 157 کلیات حقوق ارتباطات و فناوری اطلاعات حسن خزایی 4 فناوری اطلاعات 160,000 .......
....... 158 دیوان عدالت اداری دکتر محمد بخشی 4 دیوان عدالت اداری 160,000 .......
....... 159 دعاوی دریایی دکتر عباس محمدی 4 حمل و نقل دریایی 160,000 .......
....... 160 مسئولیت اپراتورهای بندری دکتر عباس محمدی 4 حمل و نقل دریایی 160,000 .......
توضیحات:
1- کارگاه های آموزشی به صورت تک درس ثبت نام و برگزار می گردد.
2- اولویت تشکیل و برگزاری کارگاه ها بر اساس پیش ثبت نام و تعداد متقاضیان می باشد.
3- جهت پیش ثبت نام کارگاه ها، لطفاً به وب سایت www.pav.legal مراجعه فرمائید.
4- تاریخ دقیق برگزاری کارگاه ها، متعاقباً در وب سایت www.pav.legal یا اینستاگرام pav.legal اعلام خواهد شد.
5- همکاران و اعضای پاو که دارای کد عضویت هستند تا سقف "5 کد کارگاه" می توانند به صورت رایگان در کارگاه های آموزشی شرکت نمایند. بابت شرکت در سایر کارگاه ها نیز از "50 درصد" تخفیف برخوردار خواهند بود.
6-. هر دانش پذیر که بابت شرکت در کارگاه ها شهریه کامل(بدون اعمال تخفیف) پرداخت کرده باشد، به ازای هر 4 کد کارگاه، مستحق یک کد کارگاه رایگان می باشد.
7- همکاران واحدهای حقوقی وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی با ارائه معرفی نامه معتبر از 20 درصد تخفیف و ثبت نام گروهی(حداقل 5 نفر با معرفی نامه معتبر) حداکثر از 30 درصد تخفیف برخوردار خواهند بود.
8- علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند عدد (4) را به سامانه 30007957953865 پیامک نمایند.
pav.legal
ثبت‌نام اینترنتی‌ کارگاه‌های آموزشی تخصصی
«کوتاه‌مدت» و «میان‌مدت»