کارگاه های آموزشی تخصصی ویژه وکلا و کارآموزان برگزار شده
....... کد کارگاه عنوان کارگاه مدرس جمع ساعت تاریخ ساعت آخرین وضعیت تصاویر کارگاه .......
....... 75 اجرای احکام مدنی محمد شمس اشراق 4 یک‌شنبه 1398/06/31 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 30 آشنایی با آیین دادرسی مالیاتی دکتر سنجر فخری 4 سه‌شنبه 1398/06/26 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 15 عوارض قانونی قراردادها دکتر نگار عقیقی 4 یک‌شنبه 1398/06/24 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 29 آشنایی با حقوق مالیاتی دکتر سنجر فخری 4 سه‌شنبه 1398/06/12 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 14 قراردادهای EPC دکتر نگار عقیقی 4 یک‌شنبه 1398/06/10 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 13 نکات کلیدی تنظیم قرارداد دکتر نگار عقیقی 4 یک‌شنبه 1398/06/03 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 32 تملک اراضی توسط شهرداری‌ها دکتر سیدمحسن بهشتیان 4 یک‌شنبه 1398/05/27 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 74 دعاوی خانوادگی و امور حسبی «تجدید دوره» محمد شمس اشراق 4 پنج‌شنبه 1398/05/24 9-13 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 10 پیش بینی و کنترل ریسک‌های قرادادی دکتر میترا ضرابی 4 سه‌شنبه 1398/05/22 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 73 دعاوی شرکت‌های تجاری و ورشکستگی «تجدید دوره» محمد شمس اشراق 4 یک‌شنبه 1398/05/20 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 72 دعاوی اجاره «تجدید دوره» محمد شمس اشراق 4 پنج‌شنبه 1398/05/17 9-13 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 55 نوآوری قانون صدور چک دکتر محمدمهدی توکلی 4 سه‌شنبه 1398/05/15 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 71 دعاوی بیع «تجدید دوره» محمد شمس اشراق 4 یک‌شنبه 1398/05/13 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 27 دعاوی امور حسبی محمد شمس اشراق 4 پنج‌شنبه 1398/05/10 9-13 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 19 ادله اثبات دعوا دکتر حسین تقی‌ملا 4 سه‌شنبه 1398/05/08 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 9 اصول تنظیم قرارداد‌های پیمانکاری دکتر میترا ضرابی 4 یک‌شنبه 1398/05/06 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 31 کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دکتر سید محسن بهشتیان 4 پنج‌شنبه 1398/05/03 9-13 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 26 دعاوی خانوادگی(جلسه دوم) محمد شمس اشراق 8 سه‌شنبه 1398/05/01 16:30-20:30 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 70 مکالمه به زبان انگلیسی گروه آموزشی 4 یک‌شنبه 1398/04/30 14-16 جلسه اول برگزار شد. مشاهده .......
....... 25 دعاوی چک محمد شمس اشراق 4 پنج‌شنبه 1398/04/27 9-13 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 24 دعاوی ورشکستگی محمد شمس اشراق 4 یک‌شنبه 1398/04/23 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 37 نحوه اعتراض کارفرمایان در قانون تأمین اجتماعی حسین زنجانی 4 شنبه 1398/04/22 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 46 آیین تنظیم شکواییه دکتر علیرضا نوبهاری 4 پنج‌شنبه 1398/04/20 9-13 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 69 دعاوی حقوق مالکیت صنعتی شیرزاد اسلامی 4 سه‌شنبه 1398/04/18 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 39 مدیریت امور حقوقی کسب‌و‌کار مهدی چای‌بخش 4 یک‌شنبه 1398/04/16 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 4 مدیریت حقوقی مجتمع‌های تجاری «جلسه چهارم» دکتر عباس عنصری فرد 12 شنبه 1398/04/15 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 66 تخلفات انتظامی وکلا «جلسه سوم» دکتر محمدجعفر ساعد 9 پنج‌شنبه 1398/04/13 14:30-17:30 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 68 آشنایی با اسناد رسمی محمد فرجی 4 پنج‌شنبه 1398/04/13 9:30-13:30 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 7 فن دفاع کتبی دکتر علی صابری 3 سه‌شنبه 1398/04/11 16-19 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 67 قوانین و مقررات حوزه کسب‌و‌کار (نظام صنفی) رضا ستارزاده هاشمی 4 یک‌شنبه 1398/04/02 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 21 دعاوی راجع به اموال غیر منقول محمد شمس اشراق 4 پنج‌شنبه 1398/03/30 9-13 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 6 فن دفاع شفاهی دکتر علی صابری 3 سه‌شنبه 1398/03/28 16-19 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 12 داوری در قراردادها «جلسه دوم» دکتر میترا ضرابی 8 یک‌شنبه 1398/03/12 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 20 دعاوی اجاره «جلسه دوم» محمد شمس اشراق 8 پنج‌شنبه 1398/03/09 13 - 9 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 36 قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده ۳۸ «جلسه دوم» حسین زنجانی 8 سه‌شنبه 1398/03/07 20 - 16 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 8 اصول تنظیم قراردادهای بین المللی «جلسه دوم» دکتر میترا ضرابی 8 یک‌شنبه 1398/02/29 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 59 ثروت فن بیان و سخنوری در وکالت دکتر رضا پرتوی‌زاده 4 پنج‌شنبه 1398/02/26 14:30-18:30 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 38 بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی حسین زنجانی 4 سه‌شنبه 1398/02/26 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 5 پرسنال برندینگ دکتر حسن فدایی / دکتر عباسی‌مقدم 3 پنج‌شنبه 1398/02/19 14-17 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 3 دعاوی بیع محمد شمس اشراق 12 پنج‌شنبه 1398/02/12 9-13 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 2 آداب حرفه ای وکالت دکتر علی صابری 4 سه‌شنبه 1398/02/10 16-20 به پایان رسید. مشاهده .......
....... 1 اصول تنظیم قراردادهای داخلی دکتر میترا ضرابی 7 یک‌شنبه 1398/02/08 17-20 به پایان رسید. مشاهده .......