خلاصه ویدئوهای همایش در مسیر حرفه وکالت مدرن
زمان: ۳۰ بهمن‌ماه ۹۸ - مکان: هتل قلب تهران
# عنوان لینک
1 سخنران: آقای دکتر شاهپور دولتشاهی ویدئو
2 سخنران: آقای دکتر محمود حبیبی ویدئو
3 سخنران: آقای صمد زاهد پاشا ویدئو
4 سخنران: خانم دکتر سوده حامد توسلی ویدئو
5 سخنران: آقای دکتر سهیل نظری ویدئو
6 سخنران: خانم دکتر میترا ضرابی ویدئو
7 سخنران: آقای دکتر حیدر حسن‌زاده ویدئو
8 سخنران: آقای دکتر کارن روحانی ویدئو
9 سخنران: آقای محمود واحدی ویدئو
10 سخنران: آقای دکتر وحید قاسمی ویدئو
11 سخنران: آقای التفات سنایی ویدئو
12 سخنران: آقای دکتر غلامرضا رفیعی ویدئو
13 سخنران: آقای دکتر داریوش اشرافی ویدئو
14 سخنران: خانم دکتر نگار عقیقی ویدئو
15 سخنران: آقای دکتر امیر ساعد وکیل ویدئو

خلاصه ویدئوهای همایش چالش‌ها و تحولات درنظام حقوقی و قضایی ایران
زمان: ۲۴ دی‌ماه ۹۸ - مکان: هتل قلب تهران
# عنوان لینک
1 سخنران: آقای دکتر عیسی امینی ویدئو
2 سخنران: آقای دکتر جلیل مالکی ویدئو
3 سخنران: آقای شهرام منافی ویدئو
4 سخنران: آقای دکتر نوبان فشندی ویدئو
5 سخنران: آقای دکتر سهیل نظری ویدئو
6 سخنران: آقای محمد قلی‌زاده ویدئو
7 سخنران: آقای دکتر حیدر حسن‌زاده ویدئو
8 سخنران: آقای دکتر داریوش اشرافی ویدئو
9 سخنران: آقای دکتر کارن روحانی ویدئو
10 سخنران: آقای دکتر علی‌اصغر مهابادی ویدئو
11 سخنران: خانم دکتر میترا ضرابی ویدئو
12 سخنران: خانم دکتر نگار عقیقی ویدئو
13 سخنران: آقای دکتر سجاد مظلومی ویدئو
14 سخنران: آقای دکتر حسن فضلی ویدئو
15 سخنران: آقای دکتر سیدمحسن بهشتیان ویدئو
16 سخنران: آقای سنجر فخری ویدئو
17 سخنران: خانم دکتر پروین محمدی ویدئو
18 سخنران: آقای دکتر امیرعباس بزرگمهر ویدئو
19 سخنران: آقای علی صابری ویدئو