بخش مدیریت امور حقوقی

بخش مدیریت امور حقوقی

معرفی


اصولا مدیران شرکت ها و صاحبان کسب و کار در ایران (به ویژه در گذشته)، امور حقوقی را بخشی از اموری مدیریتی و بازرگانی خود نمی پندارند و فقط درصورت ضرورت به دیده یک اتفاق ناگزیر، مانع و مستقل از تجارت به امور حقوقی می پردازند. این موضوع موجب می شود شرکت ها و صاحبان کسب و کار، خود را در برابر سه اتفاق احتمالی قرار بدهند؛

  1. هزینه های کنترل نشده و نامحدود در رابطه با اتفاقات حقوقی غیرقابل پیش بینی
  2. شانس کمتر برای حل و فصل مناسب اتفاقات حقوقی پیش آمده
  3. ریسک های آشکار و پنهان مرتفع نشده که محتمل است به تأخیر در برنامه های اجرایی و حتی به توقف کل فعالیت مواجه شود.

بنابراین امیدواریم با ایجاد روش ها و خدماتی متفاوت، مدیران شرکت ها و کسب و کارها را در گام نخست با واقعیت مذکور بیشتر آشنا کرده و در گام دوم با روش های معقول برای ایشان امکان خروج از حالت پیشین را فراهم آورده تا ایشان همانند امور بازرگانی، مالی، عملیاتی، تولیدی و صنعتی، به مدیریت امور حقوقی کسب و کار خود نیز بپردازند. برای این منظور می بایست دو هدف اساسی،  ایجاد نگرش و مدیریت پیشگیری در ذهن مدیران به جای مدیریت مکرر بحران در زمینه حقوقی و ورود امور حقوقی در دشبورد مدیریت و تصمیم گیری روزانه مدیران مانند سایر اموری که هر روز به آنها می پردازند، را دنبال کرد.


شرح خدمات بخش مدیریت امور حقوقی

برای تحقق اهداف مذکور موانع و محدودیت هایی از قبیل، کمبود کارشناس، مشاور و مدیر حقوقی آشنا با حقوق و مدیریت، کمبود نرم افزار های مدیریتی-حقوقی و هزینه بالای تمام شده خدمات حقوقی وجود دارد. با توجه به این محدودیت ها، بخش مدیریت امور حقوقی موسسه پاو راهکارهایی را به شرح آتی جهت تحقق این اهداف در نظر دارد؛

  1. ایجاد راهکارهایی برای ارائه خدمات حقوقی با سه شاخص، سرعت، کیفیت و هزینه معقول
  2. آموزش و بورس کارشناسان و مشاوران جهت تحقق بند فوق
  3. برگزاری همایش ها و سمینارهایی برای معرفی ظرفیت های مذکور به مدیران عامل
  4. تولید نرم افزارهای مدیریتی در زمینه امور حقوقی
  5. بهینه سازی بودجه حقوقی و ایجاد ارزش ریالی ملموس و متناسب با هزینه و بودجه مدیریت امور حقوقی برای شرکت ها یا کاهش ملموس ریسک های آشکار و پنهان حقوقی

« پاو، الگوی برتر ماندگار در ارائه خدمات تخصصی حقوقی »