بخش داوری

بخش داوری

معرفی


امروزه «داوری» از رایج ترین روشهای حل و فصل اختلافات، به ویژه در حوزه قراردادها و بازرگانی بین المللی به شمار می آید. از نظر تاریخی نیز این روش مقدم بر رسیدگیهای قضایی بوده است که علیرغم آنکه در حوزه داخلی، با پیدایش دولتها و تفکیک قوا این تقدم تا حدودی از بین رفته است؛ لیکن در عرصه دعاوی تجاری بین المللی، داوری همچنان در صدر روشهای حل اختلاف قرار دارد.

در سالهای اخیر، به دلیل ساده تر بودن تشریفات رسیدگی داوری، آزادی طرفین اختلاف در انتخاب داور مورد اعتماد خود، کم هزینه تر بودن داوری، انتخاب داور دارای صلاحیت تخصصی در موضوع مورد اختلاف و سایر دلایل مشابه تمایل بیشتری به حل اختلافات از طریق داوری به وجود آمده است. به عبارت دیگر می توان گفت این روش حل اختلاف با طبع اختلافات و دعاوی بازرگانی هماهنگی بیشتری دارد. لذا، موسسه حقوقی دادفران مهر پاو نیز در همین راستا، یکی از بخشهای تخصصی اصلی خود را به داوری اختصاص داده است.

بخش داوری پاو متشکل از وکلا و حقوقدانان دارای سابقه در دعاوی مرتبط با داوری سازمانی یا غیرسازمانی می باشد که هدف آنان ضمن اجابت درخواست متقاضی، در راستای سهولت اجرای آرای داوری نیز می باشد. به عبارت دیگر همکاران این بخش در فعالیتهای خود، تنفیذ و بطلان ناپذیری آرای داوری در مراجع قضایی را نیز مدنظر قرار خواهند داد.

شرح خدمات بخش داوری

1-ارائه خدمات توصیه­ایی در خصوص استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف (ADR) و در صورت پذیرش، ارائه مشاوره و خدمات مرتبط در خصوص چگونگی استفاده از این روش تا حصول نتیجه نهایی

2-ورود به عنوان کمیته داوری یا معرفی داور یا داورهای منتخب، در مواردی که طرفین اختلاف به موجب توافق قبلی یا توافق بعد از حدوث اختلاف، داوری را به عنوان روش حل اختلاف برگزیده­اند.

3-ورود به عنوان کمیته داوری یا معرفی داور یا داورهای منتخب، در مواردی که پاو یا داور منتخب پاو به موجب توافق قبلی یا توافق بعد از حدوث اختلاف، به عنوان مرجع حل اختلاف برگزیده شده است.

4-ورود به عنوان وکیل مدافع، در مواردی که متقاضی به تجویز قرارداد یا قانون قصد اقامه دعوا یا دفاع از حقوق خود از طریق مراجع داوری را دارد.

5-ورود به عنوان وکیل مدافع، کمیته داوری و معرفی داور یا داورهای منتخب در داوریهای بین المللی

6-اقامه کلیه دعاوی مرتبط با داوری شامل و نه محدود به دعاوی انتخاب داور، ابطال شرط داوری

  7-اجرای آرای داوری یا دفاع از دعاوی مرتبط با آن

8-اقامه دعوای ابطال آرای داوری یا دفاع از دعاوی مرتبط با آن

9-اخذ مجوزهای موضوع اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی یا دفاع از دعاوی مرتبط با آن


« پاو، الگوی برتر ماندگار در ارائه خدمات تخصصی حقوقی »