سلسله کارگاه های آموزشی تخصصی رایگان ویژه وکلای پایه یک دادگستری و کار آموزان
کد کارگاه عنوان کارگاه مدرس جمع ساعت تاریخ و ساعت برگزاری وضعیت
کد کارگاه عنوان کارگاه مدرس جمع ساعت تاریخ و ساعت برگزاری وضعیت
1 اصول تنظیم قراردادهای داخلی دکتر میترا ضرابی 7 17-20 | 1398/02/08 به پایان رسید.
2 آداب حرفه ای وکالت دکتر علی صابری 4 16-20 | 1398/02/10 به پایان رسید.
3 دعاوی بیع محمد شمس اشراق 12 9-13 | 1398/02/12 به پایان رسید.
4 مدیریت حقوقی مجتمع های تجاری دکتر عباس عنصری فرد 4 16-20 | 1398/02/17 به پایان رسید.
5 پرسنال برندینگ دکتر حسن فدایی / دکتر عباسی‌مقدم 3 14-17 | 1398/02/19 به پایان رسید.
6 فن دفاع شفاهی دکتر علی صابری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
7 فن دفاع کتبی دکتر علی صابری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
8 اصول تنظیم قراردادهای بین المللی دکتر میترا ضرابی 8 16-20 | 1398/02/29 به پایان رسید.
9 اصول تنظیم قراردادهای پیمانکاری دکتر میترا ضرابی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
10 پیش بینی و کنترل ریسک های قراردادی دکتر میترا ضرابی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
11 آشنایی با قراردادهای هوشمند دکتر میترا ضرابی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
12 داوری در قراردادها دکتر میترا ضرابی 8 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
13 نکات کلیدی تنظیم قرارداد دکتر نگار عقیقی 3 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
14 قراردادهای EPC دکتر نگار عقیقی 3 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
15 عوارض قانونی قراردادها دکتر نگار عقیقی 3 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
16 نکات کلیدی قراردادها به زبان انگلیسی دکتر نگار عقیقی 3 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
17 تشریح مبانی پیمان دکتر حسین تقی مولا 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
18 فسخ و خاتمه پیمان دکتر حسین تقی مولا 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
19 ادله اثبات دعوا دکتر حسین تقی مولا 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
20 دعاوی اجاره محمد شمس اشراق 8 9-13 | 1398/03/02 ظرفیت تکمیل شد.
21 دعاوی راجع به اموال غیر منقول محمد شمس اشراق 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
22 دعاوی تخلیه و خلع ید محمد شمس اشراق 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
23 دعاوی شرکت های تجاری محمد شمس اشراق 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
24 دعاوی ورشکستگی محمد شمس اشراق 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
25 دعاوی چک محمد شمس اشراق 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
26 دعاوی خانوادگی محمد شمس اشراق 8 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
27 دعاوی امور حسبی محمد شمس اشراق 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
28 حقوق شرکت ها دکتر سنجر فخری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
29 آشنایی با حقوق مالیاتی دکتر سنجر فخری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
30 آشنایی با آیین دادرسی مالیاتی دکتر سنجر فخری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
31 کمیسون ماده 100 شهرداری دکتر سید محمد بهشتیان 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
32 تملک اراضی توسط شهرداری ها دکتر سید محمد بهشتیان 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
33 داوری در دعاوی بیمه فرشید پور کاویان 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
34 بیمه شخص ثالث فرشید پور کاویان 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
35 ماده 37 قانون تامین اجتماعی حسین زنجانی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
36 قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده 38 حسین زنجانی 8 16-20 | 1398/02/30 جلسه اول برگزار شد.
37 نحوه اعتراض کارفرمایان و چگونگی بررسی شکایت
نامبردگان در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر
حسین زنجانی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
38 بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی حسین زنجانی 4 16-20 | 1398/02/24 به پایان رسید.
39 مدیریت امور حقوقی مهدی چای بخش 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
40 دعاوی دریایی دکتر عباس محمدی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
41 مسئولیت اپراتورهای بندری دکتر عباس محمدی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
42 جرایم نقض مالکیت صنعتی فرزانه گوشه 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
43 بررسی برخی آرای قضایی در مالکیت معنوی فرزانه گوشه 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
44 قراردادهای نقل و انتقال علامت تجاری فرزانه گوشه 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
45 دفاع موثر از متهم دکتر علیرضا نوبهاری 8 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
46 تنظیم شکواییه و اعتراض به آرا مراجع کیفری دکتر علیرضا نوبهاری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
47 صلاحیت مراجع کیفری دکتر علیرضا نوبهاری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
48 طرق اعتراض به آرا مراجع کیفری دکتر علیرضا نوبهاری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
49 حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری دکتر علیرضا نوبهاری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
50 حقوق بزه دیده دکتر علیرضا نوبهاری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
51 ادله اثبات دعوای کیفری دکتر علیرضا نوبهاری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
52 اجرای احکام کیفری دکتر علیرضا نوبهاری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
53 حقوق خانواده دکتر حسن فدایی 3 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
54 ارث دکتر حسن فدایی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
55 نوآوری قانون جدید صدور چک دکتر محمد مهدی توکلی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
56 داوری داخلی دکتر محمد مهدی توکلی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
57 ابطال و اجرای رای داور دکتر محمد مهدی توکلی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
58 داوری داخلی دکتر محمد مهدی توکلی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
59 ثروت فن بیان و سخنوری در وکالت دکتر رضا پرتوی‌زاده 4 14:30-18:30 | 1398/02/26 به پایان رسید.
60 اصول داوری در قرادادهای ملکی دکتر رضا پرتوی‌زاده 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
61 فن بیان و زبان بدن در داوری دکتر رضا پرتوی‌زاده 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
62 جعل دکتر بابک فرهی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
63 کلاهبرداری دکتر بابک فرهی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
65 خیانت در امانت دکتر بابک فرهی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.


pav.legal
ثبت‌نام اینترنتی‌ کارگاه‌های تخصصی ویژه وکلا و کارآموزان

برای مشاهده کامل کارگاه ها اینجا را کلیک کنید


مدارک ثبت نام: کپی پروانه وکالت یا کارآموزی + کپی کارت ملی + یک قطعه عکس

توضیحات:
  • 1 - تاریخ و ساعت کارگاه ها به ترتیب در سایت و اینستاگرام موسسه اعلام می شود.
  • 2 - در پایان دوره به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در دوره آموزشی اعطا خواهد شد.
  • 3 - شرکت در دوره های فوق الذکر، رایگان است.
  • 4 - از افراد مستعد و علاقه مند پس از طی مراحل گزینش جهت همکاری دعوت بعمل خواهد آمد.


نشانی: خیابان ولی عصر(عج)، بالاتر از چهارراه پارک وی، پلاک 2788، طبقه چهارم
تلفن (واحد آموزش): 28111012 - 22667849 - 22651657