سلسله کارگاه های آموزشی تخصصی رایگان ویژه وکلای پایه یک دادگستری و کار آموزان
کد کارگاه عنوان کارگاه مدرس جمع ساعت تاریخ و ساعت برگزاری وضعیت
کد کارگاه عنوان کارگاه مدرس جمع ساعت تاریخ و ساعت برگزاری وضعیت
1 اصول تنظیم قراردادهای داخلی دکتر میترا ضرابی 7 17-20 | 1398/02/08 به پایان رسید.
2 آداب حرفه ای وکالت دکتر علی صابری 4 16-20 | 1398/02/10 به پایان رسید.
3 دعاوی بیع محمد شمس اشراق 12 9-13 | 1398/02/12 به پایان رسید.
4 مدیریت حقوقی مجتمع های تجاری «جلسه سوم» دکتر عباس عنصری فرد 12 17-20 | 1398/04/09 به پایان رسید.
5 پرسنال برندینگ دکتر حسن فدایی / دکتر عباسی‌مقدم 3 14-17 | 1398/02/19 به پایان رسید.
6 فن دفاع شفاهی دکتر علی صابری 4 16-19 | 1398/03/28 به پایان رسید.
7 فن دفاع کتبی دکتر علی صابری 3 16-19 | 1398/04/11 به پایان رسید.
8 اصول تنظیم قراردادهای بین المللی دکتر میترا ضرابی 8 16-20 | 1398/02/29 به پایان رسید.
9 اصول تنظیم قراردادهای پیمانکاری دکتر میترا ضرابی 4 16-20 | 1398/05/06 به پایان رسید.
10 پیش بینی و کنترل ریسک های قراردادی دکتر میترا ضرابی 4 16-20 | 1398/05/22 به پایان رسید.
11 آشنایی با قراردادهای هوشمند دکتر میترا ضرابی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
12 داوری در قراردادها «جلسه دوم» دکتر میترا ضرابی 8 16-20 | 1398/03/12 به پایان رسید.
13 نکات کلیدی تنظیم قرارداد دکتر نگار عقیقی 4 16-20 | 1398/06/03 به پایان رسید.
14 قراردادهای EPC دکتر نگار عقیقی 4 16-20 | 1398/06/10 به پایان رسید.
15 عوارض قانونی قراردادها دکتر نگار عقیقی 3 16-20 | 1398/06/24 به پایان رسید.
16 نکات کلیدی قراردادها به زبان انگلیسی دکتر نگار عقیقی 3 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
17 تشریح مبانی پیمان دکتر حسین تقی ملا 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
18 فسخ و خاتمه پیمان دکتر حسین تقی ملا 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
19 ادله اثبات دعوا دکتر حسین تقی ملا 4 16-20 | 1398/05/08 به پایان رسید.
20 دعاوی اجاره «جلسه دوم» محمد شمس اشراق 8 9-13 | 1398/03/09 به پایان رسید.
21 دعاوی راجع به اموال غیر منقول محمد شمس اشراق 4 9-13 | 1398/03/30 به پایان رسید.
22 دعاوی تخلیه و خلع ید محمد شمس اشراق 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
23 دعاوی شرکت های تجاری محمد شمس اشراق 4 9-13 | 1398/04/06 به پایان رسید.
24 دعاوی ورشکستگی محمد شمس اشراق 4 16-20 | 1398/04/23 به پایان رسید.
25 دعاوی چک محمد شمس اشراق 4 9-13 | 1398/04/27 به پایان رسید.
26 دعاوی خانوادگی(جلسه دوم) محمد شمس اشراق 8 16:30-20:30 | 1398/05/01 به پایان رسید.
27 دعاوی امور حسبی محمد شمس اشراق 4 9-13 | 1398/05/10 به پایان رسید.
28 حقوق شرکت ها دکتر سنجر فخری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
29 آشنایی با حقوق مالیاتی دکتر سنجر فخری 4 16-20 | 1398/06/12 به پایان رسید.
30 آشنایی با آیین دادرسی مالیاتی دکتر سنجر فخری 4 16-20 | 1398/06/26 به پایان رسید.
31 کمیسون ماده 100 شهرداری دکتر سید محسن بهشتیان 4 9-13 | 1398/05/03 به پایان رسید.
32 تملک اراضی توسط شهرداری ها دکتر سید محسن بهشتیان 4 16-20 | 1398/05/27 به پایان رسید.
33 داوری در دعاوی بیمه فرشید پور کاویان 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
34 بیمه شخص ثالث فرشید پور کاویان 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
35 ماده 37 قانون تامین اجتماعی حسین زنجانی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
36 قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده 38 «جلسه دوم» حسین زنجانی 8 16-20 | 1398/03/07 به پایان رسید.
37 نحوه اعتراض کارفرمایان در قانون تأمین اجتماعی حسین زنجانی 4 16-20 | 1398/04/22 به پایان رسید.
38 بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی حسین زنجانی 4 16-20 | 1398/02/24 به پایان رسید.
39 مدیریت امور حقوقی کسب‌و‌کار مهدی چای بخش 4 16-20 | 1398/04/16 به پایان رسید.
40 دعاوی دریایی دکتر عباس محمدی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
41 مسئولیت اپراتورهای بندری دکتر عباس محمدی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
42 جرایم نقض مالکیت صنعتی فرزانه گوشه 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
43 بررسی برخی آرای قضایی در مالکیت معنوی فرزانه گوشه 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
44 قراردادهای نقل و انتقال علامت تجاری فرزانه گوشه 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
45 دفاع موثر از متهم دکتر علیرضا نوبهاری 8 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
46 آیین تنظیم شکواییه در امور کیفری دکتر علیرضا نوبهاری 4 9-13 | 1398/04/20 به پایان رسید.
47 صلاحیت مراجع کیفری دکتر علیرضا نوبهاری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
48 طرق اعتراض به آرا مراجع کیفری دکتر علیرضا نوبهاری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
49 حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری دکتر علیرضا نوبهاری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
50 حقوق بزه دیده دکتر علیرضا نوبهاری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
51 ادله اثبات دعوای کیفری دکتر علیرضا نوبهاری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
52 اجرای احکام کیفری دکتر علیرضا نوبهاری 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
53 حقوق خانواده دکتر حسن فدایی 3 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
54 ارث دکتر حسن فدایی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
55 نوآوری قانون جدید صدور چک دکتر محمد مهدی توکلی 4 16-20 | 1398/05/12 به پایان رسید.
56 داوری داخلی دکتر محمد مهدی توکلی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
57 ابطال و اجرای رای داور دکتر محمد مهدی توکلی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
58 دعاوی اسناد تجاری دکتر محمد مهدی توکلی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
59 ثروت فن بیان و سخنوری در وکالت دکتر رضا پرتوی‌زاده 4 14:30-18:30 | 1398/02/26 به پایان رسید.
60 اصول داوری در قرادادهای ملکی دکتر رضا پرتوی‌زاده 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
61 فن بیان و زبان بدن در داوری دکتر رضا پرتوی‌زاده 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
62 جعل دکتر بابک فرهی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
63 کلاهبرداری دکتر بابک فرهی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
65 خیانت در امانت دکتر بابک فرهی 4 متعاقبا اعلام خواهد شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.
66 تخلفات انتظامی وکلا «جلسه سوم» دکتر محمدجعفر ساعد 9 14:30-17:30 | 1398/04/13 به پایان رسید.
67 قوانین و مقررات حوزه کسب‌و‌کار (نظام صنفی) رضا ستارزاده هاشمی 4 16-20 | 1398/04/02 به پایان رسید.
68 آشنایی با اسناد رسمی محمد فرجی 4 9:30-13:30 | 1398/04/13 به پایان رسید.
69 دعاوی حقوق مالکیت صنعتی شیرزاد اسلامی 4 16-20 | 1398/04/18 به پایان رسید.
70 مکالمه به زبان انگلیسی گروه آموزشی 4 14-16 | 1398/04/30 جلسه اول به پایان رسید.
71 دعاوی بیع «تجدید دوره» محمد شمس اشراق 4 16-20 | 1398/05/13 به پایان رسید.
72 دعاوی اجاره «تجدید دوره» محمد شمس اشراق 4 9-13 | 1398/05/17 به پایان رسید.
73 دعاوی شرکت‌های تجاری و ورشکستگی «تجدید دوره» محمد شمس اشراق 4 16-20 | 1398/05/20 به پایان رسید.
74 دعاوی خانوادگی و امور حسبی «تجدید دوره» محمد شمس اشراق 4 9-13 | 1398/05/24 به پایان رسید.
75 اجرای احکام مدنی محمد شمس اشراق 4 16-20 | 1398/06/31 به پایان رسید.


pav.legal
ثبت‌نام اینترنتی‌ کارگاه‌های آموزشی تخصصی
«کوتاه‌مدت» و «میان‌مدت»مدارک ثبت نام: کپی پروانه وکالت یا کارآموزی + کپی کارت ملی + یک قطعه عکس

توضیحات:
  • 1 - تاریخ و ساعت کارگاه ها به ترتیب در سایت و اینستاگرام موسسه اعلام می شود.
  • 2 - در پایان دوره به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در دوره آموزشی اعطا خواهد شد.
  • 3 - شرکت در دوره های فوق الذکر، رایگان است.
  • 4 - از افراد مستعد و علاقه مند پس از طی مراحل گزینش جهت همکاری دعوت بعمل خواهد آمد.


نشانی: خیابان ولی عصر(عج)، بالاتر از چهارراه پارک وی، پلاک 2788، طبقه چهارم
تلفن (واحد آموزش): 28111012 - 22667849 - 22651657