وظایف مجمع عمومی عادی
                              

شرکت های تجاری دارای ارکانی هستند که از جمله مهم ترین آنها مجامع عمومی است . بر اساس قانون تجارت مجامع عمومی به 3 گروه تقسیم می شوند .

1. مجمع عمومی مؤسس

2. مجمع عمومی عادی

3. مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی نسبت به دو نوع دیگر از مجامع از جایگاه ویژه تری برخوردار است. چرا که شرکت برای حفظ بقاء و حل مسائل پیش رو ناگزیر است که سالی یک بار تشکیل جلسه بدهد تا نسبت به وضعیت شرکت کسب آگاهی نموده و برای سال پیش رو نیز تصمیماتی اخذ نماید .

همان طور که گفته شد مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل جلسه می دهد که قبلاً در اساسنامه در مورد تاریخ برگزاری آن پیش بینی های لازم صورت گرفته است .

صلاحیت مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی صلاحیت تصمیم گیری درباره تمام مسائل شرکت را دارد مگر مواردی را که قانون و اساسنامه استثناء نموده باشد .

در این خصوص اگر در اساسنامه شرکت محدودیتی برای آن تعریف شده باشد باید به آن پایبند باشد.

تکلیف به دعوت مجمع عمومی عادی

با فرارسیدن موعد مقرر در اساسنامه هیئت مدیره باید نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید و تشریفات لازم جهت تشکیل جلسه را هم انجام دهد .

در صورتی که هیئت مدیره نسبت به انجام این وظیفه کوتاهی نماید این مسئولیت به عهده بازرس یا بازرسین شرکت نهاده شده است .

و اگر بازرسان هم نسبت به این موضوع اقدامی انجام ندادند ، این بار خود سهام داران که لازم است حداقل 20 درصد سهام شرکت را دارا باشند دعوت به جلسه می نمایند .

از این موارد نتیجه گرفته می شود که اگر از سوی هیئت مدیره اقدامی در خصوص دعوت مجمع عمومی صورت نپذیرفت ، این امر مهم به دست فراموشی سپرده نمی شود .

وظایف مجمع عمومی عادی

به عنوان یک قاعده می توان گفت که اساساً مجمع عمومی عادی حق هر گونه تصمیم گیری دارد به جز مواردی که مشخصاً به عهده مجمع عمومی موسس و یا مجمع عمومی فوق العاده است .

مجمع در ابتدا باید نسبت به تهیه و تنظیم اظهارنامه اقدام نماید و صورت حساب عملکرد سالانه شرکت و میزان سود و دارایی شرکت را تهیه نماید .

یکی دیگر از وظایف مجمع عمومی عادی انتخاب مدیران و بازرسان شرکت است .

آگهی ها و اطلاعیه های شرکت باید در یک روزنامه کثیر الانتشار آگهی شوند ، انتخاب و تغییر این روزنامه با مجمع عمومی عادی می باشد.

برای رسمیت یافتن هر مجمعی حد نصابی وجود دارد . درباره مجمع عمومی عادی حضور بیش از نصف سهامداران دارای حق رای الزامی است. 

چنان چه در مرتبه اول این تعداد از سهامداران حضور نیافتند برای بار دوم هر تعداد از سهام داران که حضور یافتند جلسه رسمیت دارد .

فقط نکته ای که باید توجه شود این است که اگر مجمع برای باردوم با هر تعداد از سهام داران تشکیل گردید ، باید نتیجه دعوت قبل در صورت جلسه مجمع ذکر گردد .


                                                   

ارسال نظر

عطیه ذوالفقاری / کارشناس حقوقی
01 تیر 1399