نکاتی پیرامون چک - 2

نکته ۳) وضعیت چک هایی که بابت تضمین یا حسن اجرای تعهدات صادر می‌شوند :

1. این چک وصف کیفری ندارد.

2. در صورتی که دارنده چنین چکی را به بانک ارائه‌ نماید بانک بدون توجه به تضمینی بودن چک، وجه آن

را می‌پردازد.

3. چنانچه در حساب صادر کننده موجودی، وجود نداشته یا کمبود موجودی باشد در این صورت ، بانک

گواهی عدم پرداخت صادر می‌کندو دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت وجه چک می‌دهد که تعهدات

ناشی از قرارداد ایفا نشده باشد.

در مورد اخیر توجه شود در صورتی که در حساب صادرکننده چک کمبود موجودی باشد، بانک مکلف است حسب

درخواست دارنده چک ، مبلغ موجود در حساب صادرکننده چک را بپردازد و در این صورت نسبت به مابه تفاوت

مبلغ، گواهی عدم پرداخت موضوع ماده ۵ قانون صدور چک ، صادر می‌شود.

تفاوت گواهی عدم پرداخت موضوع ماده ۵ این قانون با ساير گواهی های عدم پرداخت آن است که این گواهی

جایگزین اصل چک شده و حتی اجرای ثبت نیز ، که نیاز به اصل چک دارد ، با این گواهی قابل انجام است .


ارسال نظر

فاطمه کمرخانی،کارآموز وکالت
30 آبان 1401