info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
نکات ثبت ۲۰

نکته اول: طرفین سند رسمی می توانند با مراجعه به دفترخانه اقدام به اقاله سند تنظیمی خود نمایند و سردفتر باید اقاله را

در حاشیه سند و ستون ملاحظات دفتر الکترونیکی ثبت آنی، ثبت کند.

نکته دوم: فصل انحلال ارادی است که به تصمیم یکی از طرفین سند انجام می گیرد و صاحب حق می تواند با مراجعه به

دفترخانه تنظیم کننده سند سند مرقوم را فسخ کند.

نکته سوم: امکان فصل سند در دفترخانه دیگر با تنظیم سند اقرارنامه امکان پذیر است در این صورت سردفتر باید پس از

تنظیم اقرارنامه رونوشت آن را به دفترخانه اصلی بفرستد تا در ستون ملاحظات دفتر الکترونیکی ثبت آنی گردد.

نکته چهارم: در اسناد رسمی می توان وثیقه را جایگزین نمود در این صورت وثیقه قبلی آزاد و وثیقه جدید جایگزین

خواهد شد.

نکته پنجم: احراز حق فسخ با سردفتر یا کفیل او است و فسخ سند با وکالت هم امکان پذیر است.ارسال نظر

زهرا اکبری پویانی،کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
11 تیر 1402