مالکیت

نکته 1-هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد (مگر اینکه قانون استثناء کرده باشد.)

نکته 2- هیچ مالی را از تصرف صاحب ان نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون

نکته 3- نما ومحصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین می‌باشد.

نکته 4- وفق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه 6448/7 اگر مالک حبه یا اصله شخص دیگری غیر از مالک زمین باشد در این صورت نما یا حاصل برای مال که حبه یا اصله خواهد بود مگر ثابت شود نمای حاصل از اول برای مالک کاشته شده وعرف محل یا قرارداد به این نحو باشد که در این صورت از شمول ماده 33 قانون مدنی خارج است .

نکته 5- هر بنا ودرختی که روی زمین است وهربنا وحفری که در زیر زمین است ملک ان زمین محسوب می‌شود (مگر اینکه خلاف ان ثابت شود.)
ارسال نظر

معصومه اکبری زاده،وکیل پایه یک دادگستری
16 مهر 1401