پرداخت اشتراک ماهیانه

توجه مهم: کلیه مشترکان ماهیانه پاو به صرف پرداخت حق اشتراک همان ماه حق دسترسی به کلیه وبینارهای آموزشی کوتاه‌مدت (همان ماه) را خواهند داشت. جهت اطلاع از فهرست وبینارهای آموزشی کوتاه‌مدت اینجا را کلیک کنید.

 • اعضای مدیریت امور حقوقی (۲)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۱۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا مدیریت امور حقوقی (۳)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا مدیریت امور حقوقی (۴)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا مدیریت امور حقوقی (۵)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا مدیریت امور حقوقی (۶)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا مدیریت امور حقوقی (۷)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا مدیریت امور حقوقی (۸)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا مدیریت امور حقوقی (۹)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا مدیریت امور حقوقی (۱۰)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا مدیریت امور حقوقی (۱۱)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا مدیریت امور حقوقی (۱۲)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا مدیریت امور حقوقی (۱۳)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا مدیریت امور حقوقی (۱۴)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضاء گروه دعاوی عمومی و تخصصی (۱)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضاء گروه دعاوی عمومی و تخصصی (۲)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضاء گروه دعاوی عمومی و تخصصی (۳)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضاء گروه دعاوی عمومی و تخصصی (۴)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا کارشناس امور حقوقی (۲)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۵۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا کارشناس امور حقوقی (۳)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۵۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا کارشناس امور حقوقی (۴)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۵۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا کارشناس امور حقوقی (۵)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۵۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا وکالت حرفه ای (۱)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا وکالت حرفه ای (۲)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا وکالت حرفه ای (۳)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضا وکالت حرفه ای (۴)

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • اعضاء و همکاران پاو

  برای پرداخت حق اشتراک ماهانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

  مبلغ: ۲۰۰ هزار تومان پرداخت
 • متقاضیان تک درس

  اگر متقاضی صرفا یک یا چند وبینار هستید، برای پرداخت شهریه هر وبینار به صورت جداگانه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.