غبن در معامله

غبن به معناي زيان وارد كردن به كسي در معامله و متضرر شدن از انجام معامله است و زماني اتفاق مي افتد كه ارزش و قيمت واقعي مبيع (آنچه معامله ميشود) ، با ارزش و قيمت مورد معامله آن تفاوت اساسي داشته باشد، بطوري كه اين تفاوت قيمت قابل چشم پوشي نباشد. 

هر يك از متعاملين كه در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن ميتواند معامله را فسخ كند.

غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد. اگر مغبون ( كسي كه در مورد او غبن شده)، در حين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت.

در تعيين مقدار غبن، شرايط معامله نيز بايد منظور گردد. خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است.

اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نميشود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.

ملاك براي تشخيص غبن فاحش، نظر كارشناس است.
ارسال نظر

دكتر مارال ابراهيمي/ وكيل پايه يك دادگستري
21 اسفند 1398