بارزسان شرکت سهامی بخش دوم
                              

بازرسان مکلفند گزارشی راجع به وضعیت شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نمایند ، این گزارش باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد .

اگر شرکتی بازرسان متعددی داشته باشد هریک از بازرسان مزبور می توانند به تنهایی وظیفه خود را انجام دهد ولی باید توجه شود گزارشی که در نهایت باید به مجمع عمومی عادی ارائه دهند باید به صورت واحد باشد و اگر راجع به موضوعی بین بازرسان اختلاف نظری وجود داشت نظرشان را با ذکر دلیل اختلاف قید می نمایند .

در صورتی که بازرسان متوجه وقوع تخلفی توسط مدیران شده باشند موظف اند که مراتب رابه اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و اگر در حین انجام وظایف بازرسی متوجه وقوع جرمی شوند باید علاوه بر اطلاع دادن به اولین مجمع عمومی ، مراتب را نیز به اطلاع مرجع صلاحیت دار قضایی برسانند .

تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در صورتی که بدون دریافت و ملاک قراردادن گزارش بازرسین باشد و یا این که گزارش دریافتی از جانب اشخاصی باشد که به موجب قانون نمی توانستند به سمت بازرس انتخاب شوند ، فاقد اعتبار خواهد بود .

در صورتی که مجمع عمومی ، بازرسی را انتخاب ننموده باشد و یا این که بازرس انتخابی از ارائه گزارش خودداری ورزد ، هر یک از ذینفعان می توانند از دادگاه درخواست تعیین بازرس نمایند و دادگاه نیز طبق اساس نامه شرکت بازرس یا بازرسین را انتخاب می نمایند .

بازرسان شرکت برای یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد بازرسان قبلی مانعی ندارد ولی با پایان یافتن سال مالی مدت ماموریت بازرسان نیز پایان می یابد و حتی اگر شرکت قصد انتخاب مجدد و تمدید ماموریت بازرسان قبلی را دارد باید مجمع عمومی را تشکیل داده و مجدد بازرس یا بازرسان را انتخاب نماید .

میزان حق الزحمه بازرسان توسط مجمع عمومی تعیین میشود که با توجه به حجم فعالیت های شرکت و درآمد آن محاسبه خواهد شد .

یکی از اختیارتی که بازرسان برای انجام وظایف محوله خود دارند این است که می توانند در مواقع لزوم از نظر کارشناس استفاده نمایند البته با این شرط که قبلاً اسامی آن ها را به شرکت اعلام نموده باشند .

بازرسین شرکت می توانند هر زمان که لازم بدانند بازرسی به عمل آورند و اسناد و مدارک لازم را مطالبه نمایند و مورد تحقیق و بررسی قرار دهند .


                                                       
ارسال نظر

عطیه ذوالفقاری /کارشناس حقوقی
13 اسفند 1398