مروری بر مالیات نقل و انتقال سهم الشرکه

در شرکت مسئولیت محدود سهم الشرکه هر یک از شرکا برابر است با آورده هر یک از شرکا به شرکت یا سرمایه شرکت است که متعلق به هریک از شرکا می باشد. در شرکت مسئولیت محدود سهم الشرکه شرکا را می توان به غیر منتقل نمود اعم از افراد داخل شرکت یا خارج از شرکت اما با رعایت شرایط خاصی که این شرایط خاص عبارتند از :

1-عده ای از شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آن ها باشد ، با انتقال موافق باشند

2-شرکای موافق با انتقال،علاوه بر دارا بودن سه چهارم سرمایه شرکت،اکثریت عددی نیز داشته باشند

3-انتقال سهم الشرکه با "سند رسمی" به عمل آید.

برای آنکه انتقال سهم الشرکه به عمل آید یکی از ضروری ترین اقدامات پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام به میزان سهام جا به جا شده در اداره دارایی است.انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق‌تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند. با توجه به تبصره 2 ماده 143 قانون مالیات های مستقیم میزان 4 درصد از ارزش اسمی سهام باید به عنوان مالیات نقل و انتقال به اداره دارایی پرداخت شود.

تبصره 2 ماده 143 قانون مالیات های مستقیم اذعان می دارد :

"از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند."

مالیات نقل و انتقال به عهده واگذار کننده است چون درامد کسب می کند پس به استناد تبصره 2 ماده 143قانون مالیات های مستقیم باید 4% مالیات مقطوع بپردازد. این مالیات به عنوان پیش پرداخت مالیات برای واگذار کننده است.

 مراحل انجام انتقال سهم الشرکه به شرح ذیل می باشد :

• تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل آن ( اگر تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد، انتخاب هیات نظار و قید نام آن ها در صدر صورتجلسه.)

• مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و ارائه ی صورتجلسه ی نقل و انتقال سهم الشرکه و تقاضای صدور سند رسمی

• حضور در دارایی و پرداخت 4% مبلغی که خواهان انتقال آن هستند.

• پرداخت مفاصا حساب شرکت و دریافت برگه ی نقل و انتقال

• حضور در دفتر خانه اسناد رسمی جهت تنظیم صلح نامه بین فروشندگان و خریداران سهم الشرکه

• تنظیم صلح نامه که به تایید دفتر خانه اسناد رسمی برسد.

• صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک مورد نیاز توسط احدی از شرکاء به اداره ثبت شرکت ها ارائه و دفاتر ثبت نیز توسط ایشان امضاء خواهد شد.

ارسال نظر

هنگامه احمدپور/ کارشناس حقوقی
11 اسفند 1398