عملیات تصفیه شرکت ها
                                   

زمانی که انحلال شرکتی اعلام می گردد عملیات تصفیه آن نیز آغاز می شود .

از این پس دیگر شرکت نمی تواند طبق روال گذشته معاملاتی را انجام دهد و در واقع دیگر دارای اهلیت لازم برای انجام معاملات نمی باشد و فقط میتواند آن دسته از معاملاتی که برای انجام عملیات تصفیه لازم و ضروری است را انجام دهد .

انجام عملیات تصفیه توسط مدیر یا مدیران تصفیه صورت خواهد پذیرفت که حسب لزوم با توجه به نیاز و اهمیت شرکت می توانند یک نفر یا متعدد باشند .

عملیات تصفیه به فرآیندی گفته می شود که طی آن یک شرکت پایان یافته و دارایی های آن میان شرکا تقسیم می گردد البته لازم به ذکر است که قبل از هر گونه تقسیم باید در ابتدا مطالبلات طلبکاران پرداخت شود و سپس مابقی موجودی و دارایی ها ی شرکت بین صاحبان سهام به نسبت سهام شان تقسیم گردد .

در عملیات تصفیه شرکت مدیر یا مدیران شرکت باید از دارایی ها و دیون شرکت لیستی را تهیه نموده و اقدامات لازم را برای حفظ حقوق شرکت انجام دهند .

مدیران تصفیه باید تصمیم شرکت راجع به انحلال را همراه با اسامی مدیر یا مدیران تصفیه به همراه نشانی آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام نمایند .

تا قبل از به ثبت رسیدن انحلال شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها این انحلال در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود .

همچنین مدیران تصفیه باید مطالبات شرکت را وصول نمایند و دارایی ها ی آن را نقد کنند .

مدیران شرکت بدواً باید حساب میزان دارایی ها و دیون شرکت را به دست بیاورند و در صورتی که میزان دیون شرکت از دارایی ها بیشتر باشد از دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکستگی بنمایند .

در صورت صدور حکم ورشکستگی شرکت مطالبات طلبکاران و تقسیم دارایی های شرکت بر اساس قوانین و مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت و در صورتی که در محاسبات ورشکستگی شرکت محرز نگردد پرداخت مطالبات طلبکاران و تقسیم دارایی های شرکت بر اساس قوانین ورشکستگی نخواهد بود .

مدیران شرکت باید ظرف مدت شش ماه پس از شروع عملیات تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نموده و گزارشی حاکی از لیست اموال ، مطالبات ، دیون شرکت و مدت زمان لازم جهت تصفیه را به اطلاع مجمع عمومی برساند .

پس از پایان تصفیه و اعلام ختم عملیات تصفیه شرکت اگر از دارایی های شرکت مبالغی باقی مانده باشد و متعلق به صاحبان سهام و طلبکارانی باشد که طلب خود را دریافت ننموده اند در یکی از بانک های ایرانی مبلغ را ودیعه گذاشته و اسامی طلبکاران را نیز به بانک ارائه می دهند سپس مراتب را در روزنامه آگهی می نمایند تا ذینفعان به بانک مراجعه نموده و مطالبات خود را وصول نمایند .

مدت مدیریت مدیران تصفیه نباید بیش از دو سال به طول انجامد و در صورت لزوم و طولانی تر شدن این مدت مدیران مذکور با دعوت از مجمع عمومی موسس صاحبان سهام و ارائه دلایل و ذکر توضیحات مدت عملیات تصفیه را تمدید می نمایند .

ولیکن اگر مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت عملیات تصفیه نیز با دادگاه خواهد بود .

                                               
ارسال نظر

عطیه ذوالفقاری / کارشناس حقوقی
04 اسفند 1398