تغییرات مواد اساسنامه
                                   

یکی از مهم ترین ارکان شرکت های سهامی اساسنامه می باشد .

کلیه شرکت های سهامی باید اساسنامه داشته باشند و تفاوتی ندارد که شرکت سهامی عام است و یا خاص .

شرکت های تجاری حین تشکیل باید اساسنامه شرکت را تهیه و تنظیم نمایند .

موارد مندرج در اساسنامه عبارت است از : نام شرکت به خصوص در شرکت های سرمایه ، مجموعه قوانین حاکم بر روابط سهام داران ، شرکاء ، مدیران ، بازرسان شرکت ، موضوع شرکت ، مدت شرکت ، مرکز اصلی شرکت ، تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی سهام ، مبلغ سرمایه شرکت ، حد نصاب مجمع عمومی ، مشخص نمودن سال مالی و ...... که توسط موسسین شرکت در مجمع عمومی موسس تهیه و تصویب می گردد .

اساسنامه شرکت در واقع تمامی نکات و مسائل مهم شرکت را در بر دارد .

اساسنامه شرکت حکم قانون اساسی را دارد و مجمع عمومی موسس نیز در حکم قانون گذار است.

البته به این خاطر که مجمع عمومی موسس فقط یک بار آن هم زمان تشکیل شرکت تشکیل جلسه می دهد از زمان تاسیس به بعد وظیفه تغییر اساسنامه از صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

اساسنامه شرکت نمی تواند راجع به مواردی که نص صریح قانون بوده و آمره نیز می باشند هیچ گونه توافقی داشته و در نهایت موادی از اساسنامه را مخالف قوانین آمره تنظیم نماید .

طبق قانون تغییر در افزایش تعهدات سهامداران و تغییر تابعیت شرکت ممنوع می باشد و مجمع عمومی فوق العاده نیز نسبت به تصمیم گیری راجع به آن فاقد صلاحیت می باشد .

شرکت ها برای حفظ بقا و رشد گاهی ناگزیر به ایجاد تغییراتی در مواد اساسنامه هستند تا بتوانند به اهداف و فعالیت های موضوع شرکت دست یابند .

مجمع عمومی فوق العاده دارای صلاحیت تغییرات مواد اساسنامه می باشد و نمی توان این صلاحیت را در اساس نامه با توافق محدود نمود .

با اشاره به نص ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت هرگونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد البته این امر مشروط به این است که این تغییرات بر خلاف قانون نباشند.

با توجه به ماده 200 قانون تجارت ثبت تغییرات اساسنامه شرکت الزامی است .

برهمین اساس برای تغییرات در مواد اساسنامه باید صورت جلسه ای مبنی برموضوع تغییرات اساسنامه تنظیم و آن را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند .

پس از رویت و ملاحظه صورت جلسه تغییرات توسط مرجع ثبتی و تائید مطابقت آن با اصول و مقررات قانونی و پرونده اصلی شرکت آگهی تغیرات ثبتی صادر و نشر آگهی می گردد .


                                       
ارسال نظر

عطیه ذوالفقاری/ کارشناس حقوقی
04 اسفند 1398