گواهی موقت سهام و برگه سهام
                        

ورقه سهم سندی می باشد که پس از این که شرکتی مطابق با قانون در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید حداقل تا مدت یک سال بعد از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام به پرداخت کننده آن که از این به بعد جزئی از سهام داران شرکت لحاظ می گردد ، اعطا می شود .

مطابق با قانون تجارت تا زمانی که سهام شرکت صادر نشده است ، شرکت باید به صاحبان سهام برگه ای به نام گواهی موقت سهم ارائه نماید.

این موضوع در ماده 27 لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان شده است .

این گواهی در واقع نوعی تائید است بر مبلغ پرداخت شده توسط صاحبان سهام .

در رابطه با گواهی موقت باید توجه داشت که این گواهی باید ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام ابطال گردد و سپس برگه سهام صادر و به صاحبان سهام اعطا گردد .

توجه گردد که صدور هر نوع گواهی موقت سهام باید پس از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت صورت پذیرد و در صورتی که بر خلاف این موضوع عمل شود در قانون تجارت برای آن ضمانت اجرا پیش بینی شده است .

با استناد به ماده 28 لایحه اصلاحی قانون تجارت که اشعار می دارد : تا وقتی که شرکتی به ثبت نرسیده باشد صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام ممنوع می باشد و در صورت تخلف از مطلب ذکر شده امضاء کنندگان مسئول جبران خسارت اشخاص ثالث خواهند بود .

در ماده 28 لایحه اصلاحی قانون تجارت اشاره ای به مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سهامی که هنوز شرکت آن موفق به ثبت در اداره ثبت شرکت ها نشده ، نگردیده است .

هم چنین در ماده 243 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای هر شخصی که قبل از ثبت شرکت یا در صورت ثبت مزورانه شرکت ورقه سهم صادر نماید ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است .


                                                           
ارسال نظر

عطیه ذوالفقاری / کارشناس حقوقی
04 اسفند 1398