نکاتی درباره چک - 2

نکته ۱)

راه کار مطالبه چک:

چک را به بانک محال علیه اریه می کنیم وگواهی عدم پرداخت می گیریم از این لحظه اعتراض نکول (پروتست) اتفاق افتاده و امکان مطالبه و اقدامات قضایی فراهم خواهد شد .

نکته۲)

راهکار قانونی و قضایی برای مطالبه سفته:

تقاضای واخواست را دفتری از دفاتر قوه قضاییه تحویل میگیرد و به بانکی می دهد. بانک آن را به شخص ابلاغ می کند. شخص یا آن را پرداخت میکند یا اگر نپردازد واخواست نامه ای به ضمیمه سفته صادر می شود. هزینه واخواست تقریبا معادل هزینه دادرسی است .

نکته۳)

تفاوت سفته واخواست شده با سفته واخواست نشده در مطالبه چیست؟

تنها ارزش واخواست این است که سفته را در زمره اسناد تجاری و در حکم سند لازم الاجرا قرار می دهد. پس طبیعتا برای اخذ تامین خواسته، مشکلات واریز خسارت احتمالی وجود ندارد. بسیاری ترجیحشان این است که مطالبه وجه سفته را مستقیم انجام بدهند و محاکم هم مطالبه را برای محکومیت در خصوص وجه سفته کافی میدانند و اخذ اعتراض نکول (پروتست)و یا واخواست نامه را در خصوص سفته، الزامی نمی دانند و از تاریخ مطالبه مبنای احتساب خسارت تاخیر تادیه را لحاظ خواهند کرد .

نکته۴)

مطالبه برات:

با توجه به این که برات وسیله ای است برای مراودات تجاری بین تجار و با توجه به حالتهای مختلفی که برات دارد، طبیعتا واخواست نامه باید ضمیمه برات باشد .

نکته ۵)

وقتی ما با یک سند تجاری (چک ،سفته ،برات) روبرو هستیم، برای دعوای مطالبه ابتدا به ساکن سند تجاری رو بررسی می کنیم. در بحث امضا، تاریخ ، موجودی حساب، تطابق امضا صادر کننده با نمونه بانکی و چیزهایی که در گواهی عدم پرداخت درج می شود و همچنین، ظهر نویسی های سند تجاری رو بررسی می کنیم و در نهایت سفته اگر واجد ظهرنویسی های مشتمل بر ضمانت بود، می توانیم برای ضامنین و اگر این ظهر نویسی دلالت برانتقال این سند بود و در مهلت ۱۵روزه در خصوص چک این سند تجاری به بانک محال علیه رفته باشد و بعد در ظرف یکسال طرح دعوی شده باشد، امکان طرح دعوی علیه ظهرنویسی که ظهرنویسی انتقال را انجام داده، خواهد داشت. طبیعتا اگر در چک مواعد رعایت نگردد، اوصاف سند لازم الاجرا را برا آن نمی توان بار نمود.ارسال نظر

فاطمه نقدعلی زاده، وکیل پایه یک دادگستری
03 آذر 1401