نکاتی درباره چک- 1
نکته۱)

راهکار دیگر مطالبه چک در دعوای مطالبه وجه چک خسارت تاخیر تادیه و سایر متفرعات خسارت وارده ناشی از دادرسی مثل هزینه دادرسی را میتوان مطالبه نمود. هزینه دادرسی در مرحله بدوی ۳/۵درصد و مالی است. چک عین نیست و لذا قابلیت تقویم ندارد، بلکه سندی است که مبلغ در آن درج شده وارزش مالی آن معلوم است. اگر شخص توان مالی پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشد، می پردازد. اما اگر نداشته باشد، درخواست اعسار می دهد. حق الوکاله وکیل از شمول اعسار خارج است و موکل باید پرداخت کند .


نکته۲)ا

گر چک در قواعد تجاری مطالبه نشود، به این معنا نیست که در واقع حق مطالبه علیه ضامن زایل می گردد، بلکه فقط حق مطالبه علیه ظهرنویس از بین خواهد رفت. در رابطه با تفاوت ظهرنویس و ضامن  وضعیت معلوم است: اگر چک در وجه کسی صادر گردیده باشد و آن فرد ظهر آن را امضا کرده باشد و به کس دیگری بدهد، در واقع ظهر نویسی انتقال را انجام داده است و در مواعد قانونی، قابلیت طرح دعوی علیه ظهرنویس وجود دارد .اما اگر چکی صادر گردیده و در وجه حامل و شخصی ظهر آن را امضا کند و به کس دیگری بدهد، این ظهر نویسی را نمی توان به ظهر نویسی انتقال تعبیر کرد، بلکه این ظهر نویسی، ظهر نویسی ضمانت است و مسئولیت هم تضامنی است.

در اسناد تجاری در خصوص سفته و برات، وضعیت به همین کیفیت است. شما می توانید علیه ظهرنویس ها و ضامن ها و خود صادر کننده سفته و بروات، طرح دعوی مطالبه بدهید. فقط در خصوص چک این قابلیت فراهم است که شما درخواست اجرایی از دادگاه بکنید. در هر سه این اسناد، در دادگاه صدور اجراییه از مجرای اجرای ثبت فراهم است. در نهایت اجراییه صادر می شود، طرف به پرداخت اصل و خسارت محکوم خواهد شد و پرونده در دایره اجرا قرار می گیرد. این اساس دعوای مطالبه وجه چک، سفته و برات علیه صادر کننده و ظهر نویس ها است .


نکته ۳)

در جلسه دادرسی دعوای مطالبه اسناد تجاری، ارایه اصول اسناد حایز اهمیت است. دقت کردن به تاریخ چک و تاریخ صدور، تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به ما این نکته رو یادآوری می کنه که از تاریخ صدور ظرف چه مدت حق ارائه به بانک را داشتیم. چنانچه طرف مقابل را مستحق دریافت ندانید، باید به تقابل، دعوای ابطال اجراییه و طبیعتا استرداد لاشه چک رو مطرح کنید .


نکته ۴)

استرداد لاشه چک زمانی است که شخص استحقاق در دریافت نداشته باشد، اما در بحث مطالبه چک از طریق اجراییه، دو مجرا برای صدور اجراییه چک داریم: ۱- صدور اجراییه از طریق محاکم۲ - مجرای صدور اجراییه از طریق ثبت. فرقی نمی کند هر جا چک به عنوان سند لازم الاجرا دیده شود، قانون جدید سند لازم الاجرا به محاکم گفته، چک در حکم سند لازم الاجرا است. لذا امکان صدور اجراییه راجع به آن فراهم است .


نکته ۵)

ظهر نویسی انتقال هم می تواند در حق شخص معینی صورت گیرد و هم می تواند به صورت سفید امضا (صرفا امضا کند و به شخص دیگری بدهد). در ظهر نویسی سفید امضا، لازم نیست نام منتقل علیه قید شود و اگر در حق کسی امضا گردد، او دارنده است و امکان ظهر نویسی را پیدا می کند .

 

ارسال نظر

فاطمه نقدعلی زاده، وکیل پایه یک دادگستری
03 آذر 1401