نکاتی پیرامون چک - 3

نکته ۴) طرق دریافت وجه چک :

الف) حقوقی

ب) کیفری

ج) اجرای  ثبت


دریافت وجه  چک از طریق حقوقی : چنانچه دارنده چک صیادی برای مطالبه وجه چک دادخواست دهد ، این دعوا نیازمند رسیدگی قضایی نیست و مستقیما به واحد اجرای احکام ارجاع می شود برای وصول وجه چک اجراییه صادر می‌گردد.

دارنده مکلف است در صورتی که محل صدور و محل پرداخت وجه چک هر دو در یک شهر باشد ، ظرف ۱۵ روز  وجه آن‌ را مطالبه نماید.   چنانچه محل صدور و محل پرداخت در دو شهر مختلف باشد دارنده ظرف ۴۵ روز وجه چک را مطالبه کند و اگر محل این ها در دو کشور مختلف باشد حداکثر ظرف ۴ ماه  مطالبه وجه صورت گیرد . و در صورت عدم پرداخت وجه آن ،  گواهی  عدم پرداخت از بانک دریافت شود .

در صورتی که محل صدور و محل  پرداخت هردو در ایران باشد دارنده مکلف است ظرف یک سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت  اقامه  دعوا  نموده  و چنانچه محل صدور و محل پرداخت دو کشور باشد  ، می بایست ظرف دو سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت،  اقامه دعوی صورت پذيرد.

ضمانت اجرای عدم  رعایت تکلیف  فوق ، دارنده  حق رجوع به ظهرنویس و ضامنین ظهر نویسان را از دست  می‌دهد.

 ادامه دارد


ارسال نظر

فاطمه کمرخانی،کارآموز وکالت
30 آبان 1401