نکاتی پیرامون چک -1

نکته ۱) چک داری یک سری مندرجات الزامی قانونی و شکلی و مندرجات اختیاری است .

از جمله مندرجات الزامی :

1. قید کلمه چک در روی برگه چک است

2. دستور پرداخت بی قید و شرط ( نمی‌توان با قید کلماتی پرداخت چک را محدود نمود به محض ارائه ، بانک

مکلف به پرداخت است اما در محکمه قابل استناد می باشد )

3. نام پرداخت کننده (محال علیه)

4. قید مکان پرداخت

5. قید تاریخ صدور

6. نام دارنده چک

7. امضا چک

چکی که مندرجات الزامی را ندارد فاقد وصف تجاری است و یک سند عادی محسوب می گردد ‌

مندرجات اختیاری چک :

1. قید ضمانت

2. اینکه فاقد حواله کرد یا ظهر نویسی است را میشه خط زد و این بلااشکال است

3. قید علت صدور

نکته ۲) اگر چک قابلیت پرداخت توسط چند نفر را داشته باشد ، عدم امضاء یکی از صاحبان امضا چک ، وصف قانونی

آن‌را سلب نمی نماید و دارنده حق تعقیب کیفری علیه امضا کننده را دارد و کسی که امضا نکرده قابل تعقیب کیفری و حقوقی

نیست !


ادامه دارد

ارسال نظر

فاطمه کمرخانی،کارآموز وکالت
30 آبان 1401