نکات ثبت- ۴
نکته اول _ چنانچه مالی بین چند نفر مشاع باشد و اذن اداره آن را در ضمن عقد لازم به یکی از شرکا داده باشند ،در

صورت فوت هر یک از شرکا اذن زایل می شود.

نکته دوم _ مستودع و مستعیر حق ندارند مالی را که نزد آنها و دیعه یا عاریه است به شخص ثالثی و دیعه دهند.

نکته سوم _ اگر راهن فوت کند و مطابق توافق ورثه در خصوص ترکه، مال مرهونه در سهم یک وارث و دین مورث به

مرتهن در سهم الارث دیگری قرار گیرد، توافق یاد شده در حقوق طلبکار تاثیری ندارد و رهن تجزیه نخواهد شد.

نکته چهارم _ حکمی که از دادگاه بدوی مبنی بر رفع تصرف عدوانی صادر می شود بلافاصله قابل اجرا است.

نکته پنجم _ منافع ملک فقط در صورتی که بیش از سه سال واگذار شده باشد در دفتر املاک ثبت می شوند.

 «ادامه دارد»

ارسال نظر

زهرا اکبری پویانی،کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
30 آبان 1401