نکات ثبت- ۳


نکته اول _ دعوای مخالف مندرجات سند رسمی  با بینه شرعی قابل اثبات است ولی با امارات قابل اثبات نیست.

 نکته دوم _ زمانی که معامله از طرف قیم صغار، نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع شود، برای تنظیم و ثبت معاملات در دفتر اسناد رسمی اجازه کتبی دادستان لازم است.

 نکته سوم _ هرگاه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد ابطال یا اصلاح سند مالکیت ، نیاز به حکم دادگاه دارد.

 نکته چهارم _ تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز املاک مشاعی ،ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه عمومی، قابل اعتراض است.

 نکته پنجم _ زمانی که اعتراض بر ثبت در مهلت قانونی ولی در یک نسخه تقدیم اداره ثبت گردد، اداره ثبت از آن کپی گرفته و کپی را بایگانی و اصل را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می کند.


 «ادامه دارد»


ارسال نظر

زهرا اکبری پویانی،کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
30 آبان 1401