قانون کار - تعاریف

نکته یک: کارگر کسی ست که در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند .

نکته دو:کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می

کند.

نکته سه:کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند.

نکته چهار: قرارداد کار؛قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت

موقت يا مدت، غيرموقت براي كارفرما انجام مي دهد. قرارداد کار به دو صورت منعقد می شود:1-کتبی 2-شفاهی ،در

قرارداد باید حتما میزان مزد یا حق السعی کارگر مشخص باشد.

نکته پنچ:مدت قرارداد کار می تواند: 1-موقت 2-غیر موقت باشد.


ارسال نظر

صاحبه نعمتی،کارشناس حقوق ارتباطات
17 مهر 1401