نکات دستور موقت

نکته۱) تعریف دستور موقت: اقدامات فوق العاده دادگاه دایر بر فعل یا ترک فعل و یا توقیف مال در جهت جلوگیری از خسارتی خطیر و غیرقابل جبران یا فریب الوقوع که مربوط به ماهیت دعوا بوده و موقتی است.


نکته۲) عنوان دیگر دستور موقت « دادرسی فوری» است.


نکته ۳) فلسفه ی نهاد دستور موقت: جلوگیری از دشواری اجرای حکم و یا از دست رفتن موجبات آن و تسهیل در اجرا است.


نکته ۴) مجوز دستور موقت در قانون: مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹.


نکته ۵) مبانی دستور موقت:

1.    فوریت داشتن موضوع خواسته

2.    تابعی از اصل خواسته

3.    موقتی بودن دستور موقت

4.    ضرورت اخذ تأمین

5.    تنفیذ و تأیید ریاست حوزه قضاییارسال نظر

نرجس میرزامحمدی، وکیل پایه یک دادگستری
17 مهر 1401