نکاتی راجع به ارزیابی حد نصاب در سرقت-1
نکته 1) ربایش اموال در سرقت های مختلف ( تعدد هتک حرز و تعدد خروج) اگر ارزش مجموع آن اموال به حد نصاب برسد هر کدام یک سرقت تعزیری است. 

نکته 2) ربایش اموال از یک حرز طی عملیاتی واحد، که ارزش مجموع آن اموال به حد نصاب برسد، یک سرقت حدی واقع شده است.

 

نکته 3) قطعه قطعه کردن مال مسروق در داخل حرز و خارج کردن همه آنها با هم از حرز که مجموع ارزش قطعات به حد نصاب برسند یک سرقت حدی است.

قطعه قطعه کردن مال مسروق در داخل حرز و خارج کردن یک قطعه در یک شب و قطعه دیگر در شب بعد که مجموع ارزش قطعات به حد نصاب برسد ،دو سرقت تعزیری واقع شده است.

 

نکته 4) هتک دو حرز نزدیک به هم و خروج اموال از آنها که ارزش مال خارج شده از هر حرز جداگانه به حد نصاب برسد ،دو سرقت حدی واقع شده است.

نکته8 5) اگر کسی مالی را داخل حرز فاسد کرده و یا نقضی در آن ایجاد کند به گونه ای که ارزش آن از حد نصاب کمتر شود و بعد آن را از حرز خارج کند سرقت حدی محسوب نمی شود.

                                                                                                                                                                                   « ادامه دارد»

ارسال نظر

زهرا اکبری پویانی،کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
16 مهر 1401