اموال
نکات در خصوص اموالی که مالک خاص ندارند .

نکته 1-هیچ کس نمی‌تواند طرق وشوارع عامه وکوچه هایی را که اخر انها مسدود می‌باشد تملک نماید.

نکته 2-هیچ کس نمی‌تواند اموالی را که مالک خاصی ندارند ومورد استفاده عموم است را تملک کند .

نکته 3-اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصرف فقرا می‌رسد.

نکته 4-طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه ، مجهول المالک اموالی هستند  که قبلا تحت مالکیت شخص بوده اما از یک طرف مالک آن ناشناس می‌باشد.

نکته 5- ممنوعیت تملک اموال دولتی :اموال دولتی بالجمله آنچه از اموال منقول وغیر منقول که دولت به عنوان مصالح عمومی ومنافع ملی تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نمی‌باشد.
ارسال نظر

معصومه اکبری زاده ،وکیل پایه یک دادگستری
16 مهر 1401