مباحث قراردادها

نکته 1) اگر در قراردادی بین پیوست ها تعارض باشد، ابتدا باید بررسی نمود که طرفین در این مورد چگونه تراضی کرده اند، در صورت عدم تراضی قاعدهthe most a astringent clause یا سخت گیرانه ملاک است.

نکته2) در برخی قراردادها همانند پیمان اگر بین شرایط عمومی و خصوصی تعارضی پیش آید، شرایط خصوصی بر عمومی مقدم است.زیراشرایط خصوصی در تکمیل شرایط عمومی ست.به یاد داشته باشید شرایط خصوصی نباید شرایط عمومی را نقض نماید.

نکته3) یک قرارداد شامل مفاد اصلی و فرعی ست.مفاد اصلی شامل طرفین،موضوع،مبلغ و شروط است و باید بین طرفین مشخص گردد.اما مفاد فرعی شامل تعیین خسارت،ضمانت اجرای های قراردادی،قانون حاکم،حل و فصل اختلافات و مواد متفرقه میشود و در صورت عدم تراضی با استفاده از قانون تعیین میشود.

نکته4) اولین اصلی که در نوشتن یک قرارد اد باید رعایت شود،  اصل بی طرفی یا بُرد_بُرد است.یعنی هر دو طرف برنده باشند.سعی کنید نگاه وکالتی به قرارداد نداشته باشید.  

نکته5) دومین اصل در نوشتن یک قرارداد، رعایت محدودیت های اصل آزادی قراردادی ست. این اصل در 3 مورد با محدودیت روبروست:

1-انتخاب عنوان قرارداد:اگرچه در انتخاب عنوان قراردادی آزادیم ولی اگر عنوان قراردادی را از بین عقود معین انتخاب کردیم، موظف هستیم بایدها و نبایدهای آن عقود را نیز رعایت کنیم.

2-انتخاب طرفین قرارداد:ما در انتخاب طرف قراردادآزادیم اما زمانی که یکی از طرفین قرارداد دولت وارگان های دولتی ست باید با در نظر گرفتن برخی قوانین و مقررات مانند قانون مداخله کارکنان دولت یا آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و...نسبت به انتخاب طرف قراردادی اقدام کند.

3-انتخاب مفاد قرارداد: ما در انتخاب مفاد قرارداد تا جایی آزادیم که مخالف قوانین آمره نباشد.

نکته6) سومین اصل در قراردادنویسی رعایت امانت داری ست.زمانی که قراردادی را برای اظهارنظر به ما ارجاع میدهند،باید کوچکترین تغییرات در قرارداد را به طرف مقابل اعلام نماییم.

نکته6) اولین چیزی که در یک قرارداد میبینیم؛ عنوان یا title  است که در برابر اراده طرفین مغلوب میباشد.یعنی اگر عنوان قرارداد وکالت باشد ولی از متن قرارداد متوجه شویم که طرفین بر بیع تراضی کرده اند، قراردادبیع است.

نکته7) اگر در تشخیص عنوان قرارداد دچار مشکل شدیم باید متن را طوری تفسیر نماییم که به اراده طرفین نزدیک تر باشد.

نکته8) اگر طرفین عنوان قرارداد را از بین عقود معین انتخاب نمایند، ملزم هستند بایدها و نباید های آن عقود را هم رعایت کنند.

نکته9) بعد از عنوان قرارداد، مقدمه یا preamble  است که با عباراتی مثل "نظر به اینکه" یا "از آن جایی که "شروع میشود و در آن اشاره ای به توافقات قبلی طرفین میشود.مثلا از آن جایی که شما اعلام کردید فلان دانش فنی را دارید...یا نظر به توافق نامه مورخ...این گونه توافق شد که...برخی در مقدمه علاوه بر این موارد، مشخصات طرفین را هم ذکر میکنند.

نکته10) مقدمه همانند سایر قسمت های قرارداد الزام اور است.زیرا باید قرارداد را به عنوان یک کل در نظر گرفت.

  این مبحث ادامه دارد.


ارسال نظر

امینه خراسانی، وکیل پایه یک دادگستری
12 مهر 1401