نکات حقوقی قانون نظام صنفی-5


نکته 1- در دو صورت واحد صنفی پلمپ میشود ، یک به دلیل نداشتن پروانه کسب ، دوم اینکه واحد صنفی وظایف و تکایف خود را انجام ندهد .

نکته 2- مراحل پلمپ واحد صتفی مطابق با ماده 27 و 28 قانون اصناف انجام می پذیرد .

(بازرسی از واحد صنفی ، احراز تخلف ، اخطار بار اول در صورت عدم توجه نامه به اتاق اصناف،ارسال نامه از اتاق اصنتف به نیروی انتظامی ، تکلیف نیروی انتظانی به اخطار و بعد پلمپ)

نکته3-تعطیلی غیر موجه نیز باعث پلمپ .احد صنفی می شود .

نکته4- تغییر محل کسب ، تعییر شغل معرفی شده و واگذاری محل و یا فروش با پروانه کسب ابطال پروانه کسب را به دنبال دارد .

نکته5-در مورد رسیدگی به شکایات در اتحادیه ها و اتاق اصناف نیاز به وکالت دادگستری نیست و تشریفات خاصی ندارد .


ارسال نظر

سارا شاهرخ، کارشناس علوم قضایی
12 مهر 1401