نکات حقوقی قانون نظام صنفی-4


نکته 1: اتحادیه ها شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی دارند و از تصمیمات آنها نمیتوان مستقیم به دیوان عدالت اداری یا دادگاه شکایت کرد به دلیل اینکه تمام مراحل قانونی از تصمیمات آنها در قانون اصناف آمده است .

نکته 2: شحصیت حقوقی اتحادیه ها بعد از ثبت در سازمان توسعه تجارت و صنعت شکل می گیرد .

نکته 3:اتحادیه ها بعد از گرفتن شناسه ملی به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی باید در ثبت شرکتها اتحادیه را ثبت کنند .

نکته 4: اعضاء هیات مدیره عبارتند از رئیس ، نایب رئیس اول ، نایب رئیس دوم ، خزانه دار ، دبیر و بازرس

نکته 5، اتحادیه توسط یک مدیر اجرایی اداره می شود یک کارمند با حداقل مدرک لیسانس که همزمان با هیات مدیره انتخاب می شود .ارسال نظر

سارا شاهرخ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
12 مهر 1401