نکات حقوقی قانون نظام صنفی-3


نکته1: برای صدور پروانه کسب فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای به دو صورت اقدام می شود ، مالک یک برند برای هر شعبه جواز کسب مجاز و تک تک بگیرد و نمایندگی بدهد و نماینده با مجوزی که صاحب برند اصلی داشته به اتحادیه مراجعه کرده و مدارک مورد نیاز را ارایه می دهد. و یا برای سهولت کار خود تصمیم به گرفتن مجوز جداگانه اقدام می کند .

نکته 2: فروشگاه های زنجیره ای باید حداقل دو شعبه داشته باشند اما فروشگاه های بزرگ نیاز نیست شعبه داشته باشند.

نکته3: برای فروشگاه های بزرگ حداقل متراژ 150 متر ملاک است اما برای فروشگاه های زنجیره ای حداقل متراژ را بیان نکرده است .

نکته4: مدارک مورد نیاز با سایر مشاغل متفاوت نیست و استعلامات مورد نیاز است.

نکته5: مطابق قانون به ازاء پروانه کسب اضافی باید یک مباشر انتخاب و به اتحادیه معرفی می شود که مباشر نماینده قانونی مالک در واحد صنفی است .


ارسال نظر

سارا شاهرخ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
12 مهر 1401