نکات حقوقی قانون نظام صنفی-2

نکته: برای صدور پروانه کسب برای اغلب مشاغل نه همه از ادارات مربوطه استعلام می شوند که عبارتند از : 1- اداره اماکن نیروی انتظامی   2- اداره مالیات   3- اداره بهداشت  4- سازمان فنی و حرفه ای


نکته : برای صدور پروانه کسب برای مشاغلی که مربوط به مواد خوراکی ، ارایشی و بهداشتی می باشند نیازمند استعلام از اداره بهداشت بوده و سایر مشاغل نیازی به این استعلام ندارند.


نکته : صدور پروانه کسب ایثارگری ازسوی اداره صنعت و معدن و تجارت صادر می شود و اتحادیه انرا صادر نمیکند و صرفا برای استعلام از بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان برای احراز هویتی به اتحادیه ارایه می شود .


نکته : برای صدور پروانه کسب ایثارگری استعلام از اداره اماکن و گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد گرفته نمی شود .


نکته : ایثارگران از پرداخت هزینه اولیه حق عضویت و هزینه های اموزشی معاف می باشند .


ارسال نظر

سارا شاهرخ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
12 مهر 1401