نکات حقوقی -12

نکته ششم:اشخاص زیر حق اعتراض به حقوق ارتفاقی را دارند:

•    کسی که مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت می باشد.

•    کسی که بر حق ارتفاقی که متقاضی ثبت در ملک او برای خود قائل است معترض بوده  و منکر وجود آن حق برای متقاضی ثبت باشد.

•    متقاضی ثبتی که در موقع تنظیم صورت مجلس تحدید حدود، خود یا نماینده اش حضور نداشته و ملک بر طبق اظهارات مجاورین تحدید شده باشد.


ارسال نظر

امینه خراسانی، وکیل پایه یک دادگستری
30 شهریور 1401