نکات حقوقی -11

نکته پنجم:شرایط درخواست افراز املاک مشاع از اداره ثبت اسناد واملاک:

•    خاتمه یافتن جریان ثبتی ملک مشاع

•    عدم وجود شخص محجور یا غایب مفقودالاثر در بین شرکا

•    فقدان سند مالکیت معارض نسبت به ملک مورد تقاضای افراز

•    عدم نیاز به اصلاح مشخصات ملک مورد تقاضای افراز


ارسال نظر

امینه خراسانی، وکیل پایه یک دادگستری
30 شهریور 1401