نکات حقوقی - 10

نکته چهارم:موارد صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به اعتراضات ثبتی:

•    در صورتی که اعتراض به ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاقی، خارج از موعد قانونی به عمل آمده باشد.

•    در صورتی که اعتراض بر حدود و یا حقوق ارتفاقی املاک، مشمول اصلاحات ارضی باشد.

•    در صورتی که اعتراض بر حدود از ناحیه غیر مجاور باشد.

•    در صورتی که معترض مجاور با همان حد مورد اعتراض، قبلا سند مالکیت گرفته باشد.

•    در صورتی که معترض، به موجب سند رسمی از اعتراض خود، بدون قید و شرط صرف نظر نموده باشد.


ارسال نظر

امینه خراسانی، وکیل پایه یک دادگستری
30 شهریور 1401