نکات حقوقی -9

نکته سوم:درمتن آگهی نوبتی، حقوق ارتفاقی ملک، قید نمیشود.بلکه  باید در زیر آگهی  قید شود تا در موقع تعیین حدود در صورت مجلس منظور شود.این آگهی از نظر قضایی، مبدا شروع مهلت اعتراض به اصل درخواست ثبت ملک است.

ارسال نظر

امینه خراسانی، وکیل پایه یک دادگستری
30 شهریور 1401