نکات حقوقی -8

نکته دوم: تعریف آگهی مقدماتی: قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه، حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم میرسد.این اعلان در ظرف 30 روز سه مرتبه منتشر میشود.تاریخ اولین آگهی مقدماتی، مبنای تاریخ اقدامات اداره ثبت، اشخاص متقاضی ثبت ملک و نیز مبنای تاریخ انتشار آگهی های نوبتی ست.

ارسال نظر

امینه خراسانی، وکیل پایه یک دادگستری
30 شهریور 1401