info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
یادداشت های

تخصصی

نویسنده: زهرا هوشنگی
مزایای داوری (۲)
ب – انعطاف در شیوه داوری : این مورد در داوری بین المللی خوب است و در داوری داخلی گاهی خوب و گاهی بد می‌باشد . همانطور که می‌دانیم ما در داوری داخلی با ۵۰ ماده روبرو هستیم و از طرفی...
نویسنده: زهرا هوشنگی
مزایای داوری (۳)
ج – استفاده از متخصصین : در داوری می‌توان از افراد متخصص استفاده کرد به طور مثال در خصوص موضوع حمل و نقل از اشخاصی که متخصص حمل و نقل هستند به عنوان داور بهره جست ولی در رسیدگی‌های قضائی...
نویسنده: زهرا هوشنگی
طرق انعقاد قرارداد داوری
قرارداد داوری ممکن است به چند طریق منعقد شود : گاهی ممکن است که طرفین اختلافی فی مابین دارند و در عمل هم این اختلاف وجود دارد و آن را به داوری ارجاع می‌دهند و گاهی ممکن است قرارداد داوری...
نویسنده: زهرا هوشنگی
موضوع داوری
قرارداد داوری همانند سایر قراردادها باید موضوع داشته باشد و به طور اجمالی باید مشخص شود که موضوع چیست که می‌تواند اختلافی باشد که از قبل حادث شده است و یا روابط حقوقی مشخصی است که احتمال دارد در آینده...