وظایف و اختیارات مدیران شرکت تضامنی
                       

هر شرکتی پس از تشکیل برای این که بتواند شروع به فعالیت نماید ناگزیر به تعیین مدیر یا مدیرانی است که این مسئولیت را عهده دار شوند .

در شرکت های تضامنی مدیران شرکت از جانب شرکاء انتخاب می گردند .

هنگام ثبت و تاسیس شرکت تضامنی فرم پیشنهادی شرکت نامه از جانب اداره ثبت شرکت ها در اختیار مراجعین قرار می گیرد تا با استفاده از آن بتوانند با موارد حداقلی درباره شرکت و هین طور راجع به وظایف مدیران آگاهی یابند .

وظایف و اختیارات مدیران شرکت ها به خصوص شرکت های تضامنی که در این مطلب مورد بحث است ، در اساسنامه یا شرکت نامه مورد پیش بینی و تشریح قرار می گیرد .

وظایف و اختیاراتی که برای مدیران لحاظ می شود باید در چهارچوب قوانین و مقررات باشد .

علاوه بر این در صورتی که شرکت نامه راجع به وظایف و اختیارات مدیران تصمیمی اتخاذ ننموده باشد ، از مقررات کلی و عام اداره شرکت ها در قانون تجارت استفاده خواهد شد .

در رابطه به وظایف مدیران شرکت های تضامنی ، قانون تجارت مطالبی را بیان ننموده است و در این خصوص ناگزیر هستیم از قواعد مربوط به شرکت های اشخاص پیروی نمائیم .

مدیر شرکت وکیل شرکت تلقی می شود نه شریک ، به عبارت دیگر وظایف و اختیارات مدیر شرکت تضامنی همانند وظایفی است که وکیل در مقابل موکل بر عهده دارد .

به طور مثال مدیر شرکت باید در اقدامات و فعالیت های خود رعایت مصلحت موکل را بنماید .

مدیر شرکت در راستای انجام فعالیت های مدیریتی خود اقدامات و اموری که به طور روزانه به آنها سر و کار دارد از قبیل انجام مکاتبات ، اداره کارکنان ، تشکیل جلسات را انجام می دهد در حالی که این امور نیاز به تصریح در اساسنامه ندارند .

همان طور که وکیل مجاز به انجام اقداماتی است که طبق وکالت نامه جواز آن را دریافت نموده است ، مدیر شرکت نیز برای انجام امور خاص از قبیل انعقاد قراردادها و معاملات باید صراحتاً طبق اساسنامه این اختیار را داشته باشد .

مطلب دیگری که مهم به نظر می رسد بدین شرح است : در صورت ورود ضرر به شرکت و کاهش سهم الشرکه شرکاء ، نمی توان سود و مافع شرکت را بین شرکاء تقسیم نمود و در این خصوص ، مدیران شرکت صلاحیت و اختیار لازم برای تقسیم سود به شرکاء قبل از جبران ضرر و زیان وارده به شرکت را ندارند .

همان گونه که وکیل امین محسوب می شود و در صورت بروز ضرر و زیان مسئولیتی متوجه او نخواهد بود مگر تقصیر کرده باشد ، مدیر شرکت هم امین محسوب می شود و در صورت ورود ضرری که منتسب به عمل او نباشد مسئولیتی متوجه ایشان نخواهد بود .


                                                      
ارسال نظر

عطیه ذوالفقاری/ کارشناس حقوقی
24 اردیبهشت 1399