نکات دستور موقت (3)
1- در جایی که موضوع دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه صالح در دعوای اصلی است، درخواست به دادگاهی تقدیم می شود که موضوع دستور موقت در حوزه آن دادگاه قرار دارد.

2- جهات و مصادیق دستور موقت:

الف) توقیف مال        ب) انجام عمل یا کاری          ج) منع از انجام عمل یا کاری


3- در توقیف مال موردِ نظر دستور موقت، امکان توقیف اموال عین معین و یا کلی در معین و یا هر مالی نیز که مصداق مال، وجود دارد امکان توقیف میسر است.


4- در توقیف اموال غیرمنقولِ فاقد سابقه ثبتی، به دلیل اینکه ملک در جایی سابقه ثبتی ندارد به خوانده طی صورت جلسه ای تفهیم می شود که از هر گونه نقل و یا انتقال و یا معاملات رهنی و شرطی و ... ممنوع بوده و علاوه بر آن اقراری دایر بر اینکه از گذشته تا کنون هیچ عمل حقوقی مشعر بر انتقال حق و مالکیت در آن انجام نداده است اخذ می شود.


5- در انجام عمل یا ترک از عمل که از مصادیق دستور موقت هستند، نمی توان خوانده را به انجام یا ترک کاری ملزم نمود که موضوع خواسته ی دعوای اصلی باشد چرا که در اینصورت خواهان به خواسته ی خویش رسیده و دیگر جهتی برای رسیدن به دعوای اصلی باقی نمی ماند.


ادامه دارد


ارسال نظر

نرجس میرزامحمدی، وکیل پایه یک دادگستری
03 آذر 1401