برنامه و آرشیو صوتی دوره آموزشی ۱۷ اصل کار تیمی

نظرسنجی

survey

ارزیابی شما راجع به فایل‌های صوتی دوره آموزشی «۱۷ اصل کار تیمی» کدام است؟

آرشیو:
معرفی (۱) - محمد فرجی
معرفی (۲) - محمد فرجی
اصل ۱ - انعطاف‌پذیری و سازگاری (۱) - محمد فرجی
اصل ۱ - انعطاف‌پذیری و سازگاری (۲) - محمد فرجی
اصل ۲ - همکاری و مشارکت (۱) - محمد فرجی
اصل ۲ - همکاری و مشارکت (۲) - محمد فرجی
اصل ۲ - همکاری و مشارکت (۳) - محمد فرجی
اصل ۳ - تعهد (۱) - محمد فرجی
اصل ۳ - تعهد (۲) - محمد فرجی
اصل ۴ - ارتباط (۱) - محمد فرجی
اصل ۴ - ارتباط (۲) - محمد فرجی
اصل ۵ - شایستگی (۱) - محمد فرجی
اصل ۵ - شایستگی (۲) - محمد فرجی
اصل ۶ - قابل اتکا بودن (۱) - محمد فرجی
اصل ۶ - قابل اتکا بودن (۲) - محمد فرجی
اصل ۶ - قابل اتکا بودن (۳) - محمد فرجی
اصل ۷ - منضبط بودن (۱) - محمد فرجی
اصل ۷ - منضبط بودن (۲) - محمد فرجی
اصل ۸ - ارتقاء دادن دیگران (۱) - محمد فرجی
اصل ۸ - ارتقاء دادن دیگران (۲) - محمد فرجی
اصل ۹ - اشتیاق (۱) - محمد فرجی
اصل ۹ - اشتیاق (۲) - محمد فرجی
اصل ۱۰ - هدفمند (۱) - محمد فرجی
اصل ۱۰ - هدفمند (۲) - محمد فرجی