برنامه و آرشیو صوتی ۲۱ قانون انکارناپذیر رهبری

نظر سنجی سلسله مباحث آموزشی صوتی

survey

«سلسله مباحث آموزشی صوتی»

سلسله مباحث آموزشی صوتی "مدیریت و رهبری" توسط آقای محمد فرجی در 3 فصل (17 اصل کار تیمی، صفات بایسته فرد الهام بخش و 21 قانون انکار­ناپذیر رهبری) با هدف ارتقاء فرهنگ کار تیمی و سازمانی و دانش و مهارت­های شخصی و گروهی طبق برنامه مدون از تاریخ 02/01/1399 تا کنون به مخاطبان و همراهان محترم تقدیم شده است و در صورت رضایت و علاقمندی شما به همین منوال نیز تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

از آنجاییکه همراهان گرامی از گروهها و طیف­های مختلف جامعه حقوقی ایران می­باشند، بیان دیدگاهها و نظرات در ادامه مسیر حائز اهمیت می­باشد. لذا از کلیه مخاطبان ارجمند خواهشمند است، با ارائه نظر و دیدگاه خود ما را ارشاد و راهنمایی فرمایند:


دیدگاه: به نظر اینجانب، سلسله مباحث آموزشی صوتی (مدیریت و رهبری):توجه: اگر دیدگاه یا نظر خاص دیگری دارید، با افتخار پذیرای آن خواهیم بود.


# آرشیو:
معرفی (۱) - محمد فرجی
معرفی (۲) - محمد فرجی
قانون یک - درپوش (۱) - محمد فرجی
قانون یک - درپوش (۲) - محمد فرجی
قانون دو - نفوذ (۱) - محمد فرجی
قانون دو - نفوذ (۲) - محمد فرجی
قانون سه - فرآیند (۱) - محمد فرجی
قانون سه - فرآیند (۲) - محمد فرجی
قانون چهار - جهت‌یابی (۱) - محمد فرجی
قانون چهار - جهت‌یابی (۲) - محمد فرجی
قانون پنج - ای. اف. هاتون (۱) - محمد فرجی
قانون پنج - ای. اف. هاتون (۲) - محمد فرجی
قانون شش - اساس استوار (۱) - محمد فرجی
قانون شش - اساس استوار (۲) - محمد فرجی
قانون هفت - احترام (۱) - محمد فرجی
قانون هفت - احترام (۲) - محمد فرجی
قانون هشت - شم‌و‌شهود (۱) - محمد فرجی
قانون هشت - شم‌و‌شهود (۲) - محمد فرجی
قانون ده - ارتباط (۱) - محمد فرجی
قانون ده - ارتباط (۲) - محمد فرجی
قانون یازده - حلقه درونی (۱) - محمد فرجی
قانون یازده - حلقه درونی (۲) - محمد فرجی
قانون دوازده - اختیار دادن (۱) - محمد فرجی
قانون دوازده - اختیار دادن (۲) - محمد فرجی
قانون سیزده - بازآفرینی (۱) - محمد فرجی
قانون سیزده - بازآفرینی (۲) - محمد فرجی
قانون چهارده - پذیرش (۱) - محمد فرجی
قانون چهارده - پذیرش (۲) - محمد فرجی
قانون پانزده - پیروزی (۱) - محمد فرجی
قانون پانزده - پیروزی (۲) - محمد فرجی
قانون شانزده - تحرک (۱) - محمد فرجی
قانون شانزده - تحرک (۲) - محمد فرجی
قانون هفده - اولویت‌ها (۱) - محمد فرجی
قانون هفده - اولویت‌ها (۲) - محمد فرجی
قانون هجده - از خود گذشتگی (۱) - محمد فرجی
قانون هجده - از خود گذشتگی (۲) - محمد فرجی
قانون نوزده - زمان‌بندی - محمد فرجی
قانون بیست - رشد انفجاری - محمد فرجی
قانون بیست - رشد انفجاری - محمد فرجی
قانون بیست و یک - میراث - محمد فرجی
قانون بیست و یک - میراث - محمد فرجی
مرور و جمع‌بندی - میراث - محمد فرجی
مرور و جمع‌بندی - میراث - محمد فرجی
برنامه و آرشیو صوتی صفات بایسته فرد الهام‌بخش

نظر سنجی سلسله مباحث آموزشی صوتی

survey

«سلسله مباحث آموزشی صوتی»

سلسله مباحث آموزشی صوتی "مدیریت و رهبری" توسط آقای محمد فرجی در 3 فصل (17 اصل کار تیمی، صفات بایسته فرد الهام بخش و 21 قانون انکار­ناپذیر رهبری) با هدف ارتقاء فرهنگ کار تیمی و سازمانی و دانش و مهارت­های شخصی و گروهی طبق برنامه مدون از تاریخ 02/01/1399 تا کنون به مخاطبان و همراهان محترم تقدیم شده است و در صورت رضایت و علاقمندی شما به همین منوال نیز تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

از آنجاییکه همراهان گرامی از گروهها و طیف­های مختلف جامعه حقوقی ایران می­باشند، بیان دیدگاهها و نظرات در ادامه مسیر حائز اهمیت می­باشد. لذا از کلیه مخاطبان ارجمند خواهشمند است، با ارائه نظر و دیدگاه خود ما را ارشاد و راهنمایی فرمایند:


دیدگاه: به نظر اینجانب، سلسله مباحث آموزشی صوتی (مدیریت و رهبری):توجه: اگر دیدگاه یا نظر خاص دیگری دارید، با افتخار پذیرای آن خواهیم بود.


# آرشیو:
معرفی (۱) - محمد فرجی
معرفی (۲) - محمد فرجی
صفت ۱ - شخصیت (۱) - محمد فرجی
صفت ۱ - شخصیت (۲) - محمد فرجی
صفت ۲ - جاذبه شخصیتی (۱) - محمد فرجی
صفت ۲ - جاذبه شخصیتی (۲) - محمد فرجی
صفت ۳ - تعهد (۱) - محمد فرجی
صفت ۳ - تعهد (۲) - محمد فرجی
صفت ۴ - ارتباط (۱) - محمد فرجی
صفت ۴ - ارتباط (۲) - محمد فرجی
صفت ۵ - کفایت (۱) - محمد فرجی
صفت ۵ - کفایت (۲) - محمد فرجی
صفت ۶ - شجاعت (۱) - محمد فرجی
صفت ۶ - شجاعت (۲) - محمد فرجی
صفت ۷ - بصیرت (۱) - محمد فرجی
صفت ۷ - بصیرت (۲) - محمد فرجی
صفت ۸ - تمرکز (۱) - محمد فرجی
صفت ۸ - تمرکز (۲) - محمد فرجی
صفت ۹ - سخاوت (۱) - محمد فرجی
صفت ۹ - سخاوت (۲) - محمد فرجی
صفت ۱۰ - ابتکار عمل (۱) - محمد فرجی
صفت ۱۰ - ابتکار عمل (۲) - محمد فرجی
صفت ۱۱ - گوش دادن (۱) - محمد فرجی
صفت ۱۱ - گوش دادن (۲) - محمد فرجی
صفت ۱۲ - دلبستگی (۱) - محمد فرجی
صفت ۱۲ - دلبستگی (۲) - محمد فرجی
صفت ۱۳ - نگرش مثبت (۱) - محمد فرجی
صفت ۱۳ - نگرش مثبت (۲) - محمد فرجی
صفت ۱۴ - حل مساله (۱) - محمد فرجی
صفت ۱۴ - حل مساله (۲) - محمد فرجی
صفت ۱۵ - رابطه‌ها (۱) - محمد فرجی
صفت ۱۵ - رابطه‌ها (۲) - محمد فرجی
صفت ۱۶ - مسئولیت (۱) - محمد فرجی
صفت ۱۶ - مسئولیت (۲) - محمد فرجی
صفت ۱۷ - اطمینان خاطر (۱) - محمد فرجی
صفت ۱۷ - اطمینان خاطر (۲) - محمد فرجی
صفت ۱۸ - خود انضباطی (۱) - محمد فرجی
صفت ۱۸ - خود انضباطی (۲) - محمد فرجی
صفت ۱۹ - خدمت‌گزاری (۱) - محمد فرجی
صفت ۱۹ - خدمت‌گزاری (۲) - محمد فرجی
صفت ۲۰ - تعلیم‌پذیری (۱) - محمد فرجی
صفت ۲۰ - تعلیم‌پذیری (۲) - محمد فرجی
صفت ۲۱ - بینش (۱) - محمد فرجی
صفت ۲۱ - بینش (۲) - محمد فرجی
مرور و جمع‌بندی (۱) - محمد فرجی
مرور و جمع‌بندی (۲) - محمد فرجی
روز معلم و ضرورت فرهنگ آموزش و تعلیم پذیری - محمد فرجی
برنامه و آرشیو صوتی دوره آموزشی ۱۷ اصل کار تیمی

نظر سنجی سلسله مباحث آموزشی صوتی

survey

«سلسله مباحث آموزشی صوتی»

سلسله مباحث آموزشی صوتی "مدیریت و رهبری" توسط آقای محمد فرجی در 3 فصل (17 اصل کار تیمی، صفات بایسته فرد الهام بخش و 21 قانون انکار­ناپذیر رهبری) با هدف ارتقاء فرهنگ کار تیمی و سازمانی و دانش و مهارت­های شخصی و گروهی طبق برنامه مدون از تاریخ 02/01/1399 تا کنون به مخاطبان و همراهان محترم تقدیم شده است و در صورت رضایت و علاقمندی شما به همین منوال نیز تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

از آنجاییکه همراهان گرامی از گروهها و طیف­های مختلف جامعه حقوقی ایران می­باشند، بیان دیدگاهها و نظرات در ادامه مسیر حائز اهمیت می­باشد. لذا از کلیه مخاطبان ارجمند خواهشمند است، با ارائه نظر و دیدگاه خود ما را ارشاد و راهنمایی فرمایند:


دیدگاه: به نظر اینجانب، سلسله مباحث آموزشی صوتی (مدیریت و رهبری):توجه: اگر دیدگاه یا نظر خاص دیگری دارید، با افتخار پذیرای آن خواهیم بود.


آرشیو:
معرفی (۱) - محمد فرجی
معرفی (۲) - محمد فرجی
اصل ۱ - انعطاف‌پذیری و سازگاری (۱) - محمد فرجی
اصل ۱ - انعطاف‌پذیری و سازگاری (۲) - محمد فرجی
اصل ۲ - همکاری و مشارکت (۱) - محمد فرجی
اصل ۲ - همکاری و مشارکت (۲) - محمد فرجی
اصل ۲ - همکاری و مشارکت (۳) - محمد فرجی
اصل ۳ - تعهد (۱) - محمد فرجی
اصل ۳ - تعهد (۲) - محمد فرجی
اصل ۴ - ارتباط (۱) - محمد فرجی
اصل ۴ - ارتباط (۲) - محمد فرجی
اصل ۵ - شایستگی (۱) - محمد فرجی
اصل ۵ - شایستگی (۲) - محمد فرجی
اصل ۶ - قابل اتکا بودن (۱) - محمد فرجی
اصل ۶ - قابل اتکا بودن (۲) - محمد فرجی
اصل ۶ - قابل اتکا بودن (۳) - محمد فرجی
اصل ۷ - منضبط بودن (۱) - محمد فرجی
اصل ۷ - منضبط بودن (۲) - محمد فرجی
اصل ۸ - ارتقاء دادن دیگران (۱) - محمد فرجی
اصل ۸ - ارتقاء دادن دیگران (۲) - محمد فرجی
اصل ۹ - اشتیاق (۱) - محمد فرجی
اصل ۹ - اشتیاق (۲) - محمد فرجی
اصل ۱۰ - هدفمند (۱) - محمد فرجی
اصل ۱۰ - هدفمند (۲) - محمد فرجی
اصل ۱۱ - آگاهی از وظیفه (۱) - محمد فرجی
اصل ۱۱ - آگاهی از وظیفه (۲) - محمد فرجی
اصل ۱۲ - آمادگی (۱) - محمد فرجی
اصل ۱۲ - آمادگی (۲) - محمد فرجی
اصل ۱۳ - رابطه‌مند (۱) - محمد فرجی
اصل ۱۳ - رابطه‌مند (۲) - محمد فرجی
اصل ۱۴ - اصلاح و بهبود خود (۱) - محمد فرجی
اصل ۱۴ - اصلاح و بهبود خود (۲) - محمد فرجی
اصل ۱۵ - از خود گذشتگی (۱) - محمد فرجی
اصل ۱۵ - از خود گذشتگی (۲) - محمد فرجی
اصل ۱۶ - راه‌حل گرا (۱) - محمد فرجی
اصل ۱۶ - راه‌حل گرا (۲) - محمد فرجی
اصل ۱۷ - پیگیر و سرسخت (۱) - محمد فرجی
اصل ۱۷ - پیگیر و سرسخت (۲) - محمد فرجی
مرور و جمع‌بندی (۱) - محمد فرجی
مرور و جمع‌بندی (۲) - محمد فرجی
مرور و جمع‌بندی (۳) - محمد فرجی